Obec Mutějovice
ObecMutějovice

Strategie rozvoje obce na období 2007 - 2013

 
STRATEGIE ROZVOJE OBCE MUTĚJOVICE  2007 - 2013

    Strategie rozvoje obce Mutějovice je připravována jako dokument pro podporu dotačních    projektů připravovaných a podávaných do evropských, národních i krajských dotačních programů. Tento dokument by měl být plně funkční především pro první výzvy operačních  programů strukturálních fondů EU a Programu rozvoje venkova ČR na programové období 2007 – 2013.
    Strategie rozvoje obce je rozčleněna na jednotlivé priority včetně návrhu opatření  a aktivit, ze kterých lze po schválení v zastupitelstvu obce jasně definovat jednotlivé a  konkrétní projekty. Základním dokumentem při zpracování návrhu rozvoje, byl ÚPO  schválený dne 21.12.2006. 
   Jako podklad pro zpracování strategie bylo využito podnětů ze společného setkání  s občany, podnikatelů a zástupců neziskových organizací ze dne 20. 2. 2007, analýzy  současného stavu /klady a rizika území/ provedené komisí výstavby a životního prostředí,  v neposlední řadě podnětů členů zastupitelstva obce.  
Cílem rozvoje je vytvoření podmínek pro plně hodnotný 
a udržitelný život na vesnici a zlepšení současného stavu. 
K základním cílům patří:
 
 ·        zlepšení životního prostředí, regenerace zeleně na území obce, obnova a zachování  původního krajinného rázu, realizace akcí vedoucích k zadržování vody v krajině a  omezení eroze 
 ·        záchrana a opravy kulturních památek, údržba drobných nechráněných pamětihodností
 ·        výstavba kanalizace I. etapa ( ul. Nová, B. Němcové, Kaprov, Malá Strana )
 ·       zdokonalování dopravní infrastruktury,rekonstrukce povrchů místních komunikací a  chodníků
 ·        stavební příprava lokalit pro výstavbu rodinných domů v obci
 ·       podpora kulturní, spolkové a sportovní činnosti, aktivity podporující obnovu starých 
      tradic, řemesel a výrobků
 ·       podpora provedení komplexních pozemkových úprav, revitalizace a protierozní opatření 
      v území obce dle schváleného ÚPO
·          zachování urbanistického rázu specifické selské (chmelařské) architektury obnovou původní zástavby venkovských sídel a některých částí veřejných prostranství
NÁVRH  OPATŘENÍ  A  AKTIVIT 
1.
INVESTIČNÍ PLOCHY
1.1
Brownfields
1.1.1
Nové využití opuštěných a zchátralých hospodářských usedlostí, areálů a budov (výroba, služby, bydlení)
1.2
Greenfields
1.2.1
Příprava rozvojových ploch podle územního plánu obce
 
 
2.
DOPRAVA
2.1
Autobusová doprava
2.1.1
Stavební úpravy a udržovací práce autobusových zastávek
2.2
Železniční doprava
2.2.1
Stavební úprava a údržba železniční zastávky včetně přístupové cesty a osvětlení
2.3
Bezpečnost dopravy
2.3.1
Opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu v obci (zrcadla, dopravní značky, zpomalovací pruhy)
 
 
3.
TECHNICKÉ  VYBAVENÍ  ÚZEMÍ
3.1
Čistírny odpadních vod
3.1.1
Výstavba čistírny odpadních vod Mutějovice
3.2
Kanalizace
3.2.1
Výstavba splaškové kanalizace v obci Mutějovice
3.2.2
Obnova, údržba a opravy dešťové kanalizace včetně zpracování PD - pasportu
3.3
Vodovody, úpravny vody, vodojemy
3.3.1
Vodovod Mutějovice - napojení na skupinový vodovod Rakovník - sever
3.3.2
Rozšíření vodovodního řádu - přivaděč do lokality Perun  a k nádraží
3.4.
Zemní plyn
3.4.1
Plynofikace části obce Mutějovice - Lhota pod Džbánem
3.5.
Pozemní komunikace
3.5.1
Obnova, úpravy a opravy pozemních komunikací a chodníků
3.5.2
Obnova a údržba cest ve volné krajině
3.7
Veřejné osvětlení
3.7.1
Obnova, údržba a rozšíření veřejného osvětlení
3.7.1
Výměna a osazení nových úsporných svítidel
3.8
Elektrická energie
3.8.1
Přeložka vedení a uložení nadzemního vedení v zástavbové lokalitě u Hředel
3.9
Veřejný rozhlas
3.9.1
Výstavba nového rozhlasu nebo alternativní forma přenosu
 
 
4.
POZEMKY
4.1.
Pozemkové úpravy
4.1.1
Komplexní pozemkové úpravy obce
4.2
Výkup pozemků
4.2.1
Výkup pozemků na komunikace v zástavbových lokalitách
 
 
5.
TELEKOMUNIKACE
5.1
Telekomunikační kabelové sítě
5.1.1
Uložení kabelového vedení (odstranění nadzemního vedení)
5.2.
Internet
5.2.1.
Zřízení internetu do MŠ, DPS a Obecní knihovny včetně    technického vybavení
 
 
6.
ZEMĚDĚLSTVÍ
6.1
Rostlinná výroba
6.1.1.
Podpora projektů ekologického zemědělství
6.2
Živočišná výroba
6.2.1.
Podpora projektů drobných zemědělců (tradiční chovy -farmy)
6.2.2.
Zapojení farem pro agroturistiku a jezdectví
6.3
Nezemědělská činnost zemědělců
6.3.1.
Zalesňování neobdělavatelné zemědělské půdy
 
 
7.
LESNICTVÍ
7.1
Lesní hospodářství
7.1.1
Zalesňování pozemků 
7.1.2.
Rekultivace lesních pozemků v opukovém lomu Džbán
 
 
8.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
8.1
Ovzduší
8.1.1
Podpora zavádění ekologického vytápění (snižování podílu spalování tuhých paliv)
8.2
Vodní zdroje a vodohospodářské stavby
8.2.1
Úpravy, obnova a opravy stávajících vodních ploch (rybníky, potoky)
8.2.2.
Výstavba nových vodních ploch (rybníky)
8.2.3.
Revitalizace části Mutějovického potoka v lesoparku Olše
8.3
Odpadové hospodářství
8.3.1.
Likvidace odpadu rostlinného původu (kompostování,odvoz na
kompostárnu)
8.4
Krajinotvorná opatření
8.4.1
Protierozní opatření v krajině 
8.4.2
Výsadba doprovodné zeleně v  krajině podél polních cest
8.4.3. 
Budování doplňkových staveb a zařízení v krajině (studánky, lávky, lavičky, zídky)
 
 
9.
BYDLENÍ
9.1
Pozemky pro bytovou výstavbu
9.1.1
Zajištění pozemků pro bytovou výstavbu včetně základní  technické vybavenosti 
9.2
Stávající bytový fond
9.2.1
Podpora údržby, oprav a obnovy stávajících zemědělských 
usedlostí a budov typického venkovského urbanismu oblasti
 
 
10.
PODNIKÁNÍ
10.1.
Zařízení pro obchod a služby
10.1.1
Podpora vzniku obchodů a provozoven poskytujících služby obyvatelstvu  
10.2.
Pracovní příležitosti
10.2.1
Podpora vzniku a udržení pracovních příležitostí 
 
 
11. 
 CESTOVNÍ RUCH
11.1
Podnikatelské subjekty v oblasti cestovního ruchu
11.1.1
Podpora vzniku stravovacích zařízení v obci  a turistických ubytoven
11.1.2
Podpora rozvoje doplňkových služeb cestovního ruchu
11.2
Turistická infrastruktura
11.2.1
Cyklistické trasy - značení, úprava povrchů 
11.3.
Propagace a prezentace turistického regionu
11.3.1.
Vytvoření znaků obce a sídel
11.4.
Místní produkty a tradiční řemesla
11.4.1.
Podpora projektů místních výrobků a tradičních řemesel
 
 
12.
OBČANSKÁ VYBAVENOST
12.1
Budovy a zařízení občanské vybavenosti
12.1.1
Stavební úpravy a udržovací práce obecního úřadu 
12.1.2
Nákup výstroje a výzbroje pro požární družstvo
12.1.3
Generální oprava  hasičského auta nebo nákup nového
12.1.4
Rekonstrukce části hřbitovní zdi - starý hřbitov v Mutějovicích
12.1.5.
Rekonstrukce střechy požární zbrojnice, hromosvod
12.2
Veřejná prostranství
12.2.1
Obnova, údržba a úpravy veřejných prostranství včetně
veřejné zeleně
12.2.2
Úprava a údržba stromořadí topolů u sokolovny
12.2.3
Vybavení veřejného prostranství mobiliářem
12.3
Veřejné služby
12.3.1
Opatření ke zvýšení bezpečnosti osob a ochrany majetku v obci 
12.3.2
Obnova úřední desky a veřejných vývěsek
 
 
 13.
KULTURA 
13.1
Kulturní zařízení
13.1.1
Obnova, stavební úpravy kulturního sálu ve 
Lhotě pod Džbánem
13.2.
Kulturní aktivity
13.2.1
Rozšíření aktivit podporujících tradicí (advent, masopust a pod.)
13.2.2 
Podpora konání výstavní činnosti, lidových zvyků a podobných akcí
 
 
14.
SPORT
14.1
Sportovní zařízení
14.1.1
Výstavba víceúčelového sportovního areálu pro míčové hry v Mutějovicích
14.1.2
Obnova běžecké dráhy sportovního areálu
14.1.3
Stavební úpravy a udržovací práce sokolovny - tělocvičny ZŠ
14.1.4
Výstavba víceúčelového hřiště ve Lhotě pod Džbánem
14.2
Sportovní aktivity
14.2.1
Podpora programů na využití sokolovny pro sportovní činnost dětí a mládeže
 
 
15.
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
15.1
Zařízení pro poskytování sociálních služeb
15.1.1
Stavební úpravy DPS Lhota pod Džbánem (výtah) 
15.1.2
Výstavba zařízení pro poskytování sociálních služeb v  Mutějovicích
15.1.3
Pořízení osobního automobilu pro poskytování sociálních služeb
 
 
16.
ŠKOLSTVÍ
16.1
Školská zařízení
16.1.1
Obnova mateřské školy a příslušenství 
16.1.2
Stavební úpravy a udržovací práce v budově základní školy
16.1.3
Obnova a stavební úpravy školní družiny
16.1.4
Vybavení učeben novými pomůckami a školním nábytkem
16.1.5
Rekonstrukce kotelny v základní škole
 
 
17.
ZDRAVOTNICTVÍ
17.1.
Stavební úpravy a udržovací práce - budova zdravotního  střediska 
 
 
18.
PAMĚTIHODNOSTI
18.1.
Obnova památek
18.1.1.
Obnova, úpravy a údržba památek (památníky, sochy, kostely)
18.1.2.
Údržba drobných nechráněných pamětihodností
18.2
Historie, písemnictví
18.2.1
Podpora projektů k oživení historie a tradice chmelařství,hornictví
 
 
19.
OBČANSKÁ SPOLEČNOST
19.1
Zařízení občanské společnosti
19.1.1
Vybudování prostor pro zájmovou a spolkovou činnost
19.2
Programy občanské společnosti
19.2.1
Podpora činnosti zájmových spolků a sdružení

 

Aktuálně

Překlad (translations)

Důležitá telefoní čísla

VIDEO VR 360°

Videem můžete otáčet a rozhlížet se plně v 360 °

K prohlížení je zapotřebí nejnovější verze webového prohlížeče (Opera, Firefox, IE, Safari)

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Teplota

30.5.2024 21:05

Aktuální teplota:

15.3 °C

Vlhkost:

82.3 %

Rosný bod:

12.3 °C

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:150
TÝDEN:773
CELKEM:892671

Czech POINT

Přístup do státního portálu:

czech point

Klikněte zde

Jsme členy

Mikroregionu Poddžbánsko

MAS Rakovnicko

mapa