Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Datum a čas

Dnes je pátek, 20. 4. 2018, 23:52:00

Svátek

Svátek má Marcela

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Mezinárodní den svobody tisku

Zítra má svátek Alexandra

Aktuální počasí

Počasí dnes:

20. 4. 2018

j

Bude většinou jasno až skoro jasno. Denní teploty 22 až 26°C. Noční teploty 10 až 6°C.

Zobrazit více ...

Přehrát/Zastavit Další

Aktuální teplota

20.4.2018 23:46

Aktuální teplota:

13 °C

Vlhkost:

73,8 %

Rosný bod:

8,4 °C

Czech POINT

Důležitá telefoní čísla

ZDE

Obsah

Zpět

OZV č.1/2017 - O místním poplatku odpady

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 


Zastupitelstvo obce Mutějovice se na svém zasedání dne 11. 12. 2017 usnesením č. 183/2016 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

1) Obec Mutějovice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).

2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. 1)

Čl. 2

Poplatník

1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí2):

a) fyzická osoba,

1. která má v obci trvalý pobyt,

2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,

3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,

4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů3) ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.

2) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.

3) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označen evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány. Není-li stavba, ve které se byt nachází, označena orientačním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je umístěna stavba s bytem.

4) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.

5) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování. 4)

6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala. 5)

Čl. 4

Sazba poplatku

1) Sazba poplatku činí 797,- Kč a je tvořena:

  a) z částky 250,- Kč za kalendářní rok a

  b) z částky 547,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných

      nákladů obce předchozího kalendářního roku 2016 na sběr a svoz netříděného

      komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

2) Rozúčtování skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu a kalendářní rok je vypočtené z celkové výše nákladů za svoz netříděného odpadu za rok 2016 ve výši 436.288,- Kč, dělené počtem poplatníků dle Čl. 2 odst. (1) a) bodu 1,2,3 a 4 a b) za rok 2016 v počtu 797. Sazba poplatku na jednoho poplatníka činí 547,- Kč. Sazba v čl. 4 odst. 1 písm. b) byla stanovena na 547,- Kč.

3) V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění podle čl. 6 odst. 1, v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce. 6)

Čl. 5

Splatnost poplatku

1) Poplatek pro poplatníka dle čl. 2 odst. 1 písm. a) bodu 1 této vyhlášky je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 30. 3. a do 31. 9. příslušného kalendářního roku.

2) Poplatek pro poplatníka dle čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky je splatný jednorázově nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku.

3) Poplatek pro poplatníka dle čl. 2 odst. 1 písm. a) bodu 2, 3 a 4 této vyhlášky je splatný do 15 dnů od uplynutí lhůty pro splnění ohlašovací povinnosti.

Čl. 6

Osvobození a úlevy

1) Od poplatku je osvobozena:

  1. umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
  2. osoba, umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
  3. jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo
  4. umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

2) Od poplatku je dále osvobozena osoba, která je v obci hlášena k pobytu, nicméně dlouhodobě (tzn. déle než 6 měsíců) žije mimo území obce a žádný odpad fakticky neprodukuje.

3) Úleva se poskytuje pro:
a) Poplatníky dle čl. 2 odst. (1) a) bodu 1,2,3 a 4, b) ve výši 297,- Kč.

 

Čl. 7

Navýšení poplatku

1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. 7)

2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku. 9)

Čl. 8

Odpovědnost za zaplacení poplatku

1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník. 10)

2) V případě podle odstavce 1 vyměří obecní úřad poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka. 11)

3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně. 12)

Čl. 9

Přechodné a zrušovací ustanovení

1)Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 4/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

2) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnost této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

Čl. 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 11. 12. 2017

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 11. 12. 2017

Sejmuto z úřední desky dne:

 


1) § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)

2) § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích

3) Nelze stanovit lhůtu kratší než 8 dnů (viz § 32 odst. 2 daňového řádu). Ministerstvo vnitra doporučuje stanovit lhůtu minimálně 15 dnů.

4) § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

5) § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

6) § 10b odst. 6 zákona o místních poplatcích

7) § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích   

8) § 11 odst. 2 zákona o místních poplatcích   

9) § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích   

10) § 12 odst. 1 zákona o místních poplatcích

11) § 12 odst. 2 zákona o místních poplatcích

12) § 12 odst. 3 zákona o místních poplatcích

 

Vyvěšeno: 11. 12. 2017

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět