Úřední deska

Úřední deska

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%

Překlad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Zpět

Návrh závěrečného účtu za rok 2019

Návrh závěrečného účtu obce Mutějovice za rok 2019 

Rozpočet pro rok 2019 byl schválen zastupitelstvem obce Mutějovice dne 17. 12. 2018 a byl sestaven jako přebytkový v objemu příjmů 12.877.800,- Kč a výdajů ve výši 12.627.700,- Kč a financování -250.100,- Kč. Během rozpočtového roku 2019 bylo přijato 23 rozpočtových opatření, které byly schváleny starostou obce a zastupitelstvem vzaty na vědomí v souladu se zákonem o obcích.

Příjmy obce pro rok 2019 byly tvořeny daňovými, nedaňovými a kapitálovými příjmy, neinvestičními a investičními dotacemi od Středočeského kraje a úroků. Celkové rozpočtové příjmy na plán 12.877.800,- Kč k 31. 12. 2019 činily po konsolidaci 17.177.206,- Kč, tzn. překročení příjmů o 4.299.406,- Kč to je plnění na 133,3 %. Výdaje pro rok 2019 byly rozpočtovány ve výši 12.627.700,- Kč, plnění po konsolidaci činilo 19.007.503,- Kč, tzn. překročení výdajů o 6.379.803,- Kč, to je plnění na 150,5 %. Rozpočtové změny byly schváleny rozpočtovými opatřeními. Podrobné údaje o plnění rozpočtových příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby jsou přílohou. Hospodářský výsledek k 31. 12. 2019 činil 1.830.297,55 Kč (Financování po konsolidaci).

Obec zajistila přezkoumání svého hospodaření, vedení účetnictví a sestavení účetní závěrky dle ustanovení § 4 ust. 1 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků, obcí, za rok 2019 Krajským úřadem Středočeského kraje. Dílčí přezkoumání hospodaření bylo provedeno dne 25. 11. 2019. Konečné přezkoumání bylo provedeno dne 4. 2. 2020. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 byla předána dne 5. 2. 2019 se závěrečným výrokem – s výhradou.

Podrobné údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2019 (FIN 2-12), zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce, a o dalších finančních operací, včetně použití fondů (rozvaha za rok 2019), vyúčtování finančních vztahů k rozpočtu kraje, obcí, k hospodaření dalších osob a hospodaření příspěvkových organizací obce Mutějovice (Základní škola Mutějovice a Mateřská škola Mutějovice), jsou uloženy k nahlédnutí u obecního úřadu Mutějovice po celou dobu vyvěšení návrhu závěrečného účtu.

V roce 2019 byla provedena rekonstrukce šaten v MŠ Mutějovice, která navázala na opravy havarijního stavu WC a umýváren. Byla dokončena rekonstrukce havarijního stavu chodníku u MŠ Mutějovice. Na údržbu a rekonstrukci obecních budov a sběrného dvora, jsme i v roce 2019 vyčlenili nemalé prostředky. Byla provedena kompletní výměna dveří v ŠD Mutějovice. Byla provedena rekonstrukce chodníku před budovou OÚ Mutějovice a bytovým domem č. p. 14. V ulici Malá Strana proběhla rekonstrukce veřejného osvětlení. V bytovém domě č. p. 14 se vyměnil plynový kotel. V DPS Lhota pod Džbánem se opravila a nově obložila chodba. U pomníku padlým pod budovou OÚ byla provedena havarijní oprava opěrné zdi. V budově dílen při ZŠ Mutějovice probíhala další fáze rekonstrukce na základě projektu „Vybudování světa technických dovedností“. Zároveň probíhali práce na přípravě projektu kanalizace a ČOV, kde byla podána žádost o stavební povolení a také pokračovali přípravy na prodloužení vodovodu Džbán a průběžné opravy místních komunikací a obecních budov.

Přílohy:

1. Fin 2-12

2. Rozvaha

3. Výkaz zisku a ztráty

4. Příloha k rozvaze

5. Dílčí zpráva o výsledku hospodaření obce Mutějovice za rok 2019

6. Závěrečná zpráva o výsledku hospodaření obce Mutějovice za rok 2019

 

Vyvěšeno: 11. 2. 2020

Datum sejmutí: 9. 3. 2020

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK