Úřední deska

Úřední deska

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%

Překlad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Zpět

OZV č.1/1999 - K volnému pobíhání zvířectva

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/1999

k volnému pobíhání zvířectva na veřejných prostranstvích obce Mutějovice


Obecní zastupitelstvo v Mutějovicích se usneslo dne 17.května 1999 vydat podle § 17 zákona o obcích č. 367/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku k volnému pobíhání zvířectva na veřejných prostranstvích obce.

Čl . 1
Základní ustanovení

Tato vyhláška opravuje povinnosti občanů - chovatelů zvířectva a ostatních fyzických osob k zabezpečení místních záležitostí, jež narušují veřejný pořádek, životní prostředí, ohrožují bezpečnost silničního provozu a znečišťují obec.

Č1 . 2
Obecné zásady k volnému pobíhání zvířat

1) Zvířata, drůbež a zvláště psi musí být zabezpečeny v nemovitostech tak, aby volně nepobíhala po ulicích, neohrožovala bezpečnost občanů a provozu na silnicích a neznečišťovala prostranství obce, zejména na úsecích okolo prodejen potravin, autobusové zastávky,v areálu MŠ, sokolovny a kina.

2) Vlastník psa je povinen zajistit všemi dostupnými prostředky lokalizaci psa do místa svého bydliště, případně jiného objektu, určeného na základě písemné, či ústní dohody ke střežení.

3) Na veřejnosti se pes pohybuje pouze v doprovodu svého majitele, případně jiné  osoby,  pověřené  majitelem.

4) Při pohybu psa na veřejnosti zajistí majitel osobně, nebo v zastoupení pověřené osoby, jíž je doprovod psa svěřen, úklid psích sekretů z veřejného prostranství a to v souladu s obecně platnými hygienickými zásadami. Za dodržování těchto pravidel odpovídá majitel psa.

Čl. 3
Závěrečná ustanovení

1) Při porušení povinností vyplývajících z této vyhlášky bude postupováno podle zákona  č.  200/1990  Sb.,  o  přestupcích  ve  znění  pozdějších  předpisů.

2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 3. června 1999.

 

 

Vyvěšeno: 18. 5. 1999

Zpět

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK