Úřední deska

Úřední deska

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%

Překlad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Zpět

OZV č.3/2019 O systému sběru odpadů

 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

na území obce Mutějovice a Lhota pod Džbánem


 

Zastupitelstvo obce Mutějovice se na svém zasedání dne 25. 11. 2019 usnesením č. 81/2019 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:
 

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Mutějovice a Lhota pod Džbánem, včetně nakládání se stavebním odpadem[1].
 

Čl. 2
Třídění komunálního odpadu

 1. Komunální odpad se třídí na složky:
  a) biologické odpady rostlinného původu,
  b) papír,
  c) plasty včetně PET lahví,
  d) nápojové kartony,
  e) sklo,
  f) kovy,
  g) nebezpečné odpady,
  h) objemný odpad,
  i) směsný komunální odpad,
  j) jedlé oleje a tuky[2]
 2. Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g) a j).

 

Čl. 3
Shromažďování tříděného odpadu

 1. Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob, kterými jsou velkoobjemové kontejnery.
 2. Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích:
  a) u samoobsluhy
  b) u Domu služeb č. p. 4
  c) na konci ulice Na výsluní a 1. máje
  d) u školní jídelny
  e) na konci ulice Nová
  f) u nádraží Mutějovice
  g) na návsi u DPS Lhota pod Džbánem
   
 3. Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
  a) biologické odpady, barva hnědá,
  b) papír, barva modrá,
  c) plasty, PET lahve, kovy, barva žlutá,
  d) sklo, barva zelená,
  e) nápojové kartony, barva černá s oranžovým víkem,
  f) jedlé oleje a tuky, barva šedá
   
 4. Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.
   
 5. Tříděný odpad mimo plastů lze také odevzdávat ve sběrném dvoře obce Mutějovice, který je umístěn u hřbitova v č. p. 317.
   
 6. Příspěvkové organizace obce Základní škola a Mateřská škola mohou pořádat sběrové soutěže tříděného odpadu.


Čl. 4
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

 1. Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně prostřednictvím svozové firmy a jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, výlepových plochách, v informačním letáku, SMS rozhlasem a místním rozhlasem a na web stránkách obce.
   
 2. Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.
   
 3. Nebezpečný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn u hřbitova v č. p. 317.


Čl. 5
Sběr a svoz objemného odpadu

 

 1. Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek … ).
   
 2. Objemný odpad se odevzdává ve sběrném dvoře, který je umístěn u hřbitova v č. p. 317
   
 3. Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.

 

Čl. 6
Shromažďování směsného komunálního odpadu

 

 1. Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:
  a) popelnice 120l a 240l,
  b) igelitové pytle
  c) velkoobjemové kontejnery
  d) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
   
 2. Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.
   

Čl. 7
Nakládání se stavebním odpadem

 

 1. Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.
   
 2. Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.
   
 3. Pro odložení stavebního odpadu je možné použít obecní kontejner, který bude přistaven a odvezen za úplatu.

 

Čl. 8
Závěrečná ustanovení

 

 1. Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce
  č. 1/2016, ze dne 15. 3. 2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem.
   
 2. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.

   
 

[1] Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů.

[2] Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálního odpadu –  § 2 odst. 7 povinnost od 1.1. 2020.
 

 

Vyvěšeno: 26. 11. 2019

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK