Úřední deska

Úřední deska

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%

Překlad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Zpět

Závěrečný účet obce za rok 2018

Závěrečný účet obce Mutějovice za rok 2018


 

   Zastupitelstvo obce schválilo usnesením č. 35/2019 závěrečný účet obce Mutějovice za rok 2018 bez výhrad na 3. zasedání zastupitelstva 28. 2. 2019. Rozpočet pro rok 2018 byl schválen zastupitelstvem obce Mutějovice dne 11. 12. 2017 a byl sestaven jako přebytkový v objemu příjmů 11.865.000,- Kč a výdajů ve výši 11.616.000,- Kč a financování -249.000,- Kč. Během rozpočtového roku 2018 bylo přijato 16 rozpočtových opatření, které byly schváleny starostou obce a zastupitelstvem vzaty na vědomí v souladu se zákonem o obcích.

   Příjmy obce pro rok 2018 byly tvořeny daňovými, nedaňovými a kapitálovými příjmy, neinvestičními a investičními dotacemi od Středočeského kraje a úroků. Celkové rozpočtové příjmy na plán 11.865.000,- Kč k 31. 12. 2018 činily po konsolidaci 15.892.884,- Kč, tzn. překročení příjmů o 4.027.884,- Kč to je plnění na 133,9 %. Výdaje pro rok 2018 byly rozpočtovány ve výši 11.616.000,- Kč, plnění po konsolidaci činilo 15.291.204,- Kč, tzn. překročení výdajů o 3.675.204,- Kč, to je plnění na 131,6 %. Rozpočtové změny byly schváleny rozpočtovými opatřeními. Podrobné údaje o plnění rozpočtových příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby jsou přílohou. Hospodářský výsledek k 31. 12. 2018 činil -601.680,11 Kč. (Financování po konsolidaci)

   Obec zajistila přezkoumání svého hospodaření, vedení účetnictví a sestavení účetní závěrky dle ustanovení § 4 ust. 1 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků, obcí, za rok 2018 Krajským úřadem Středočeského kraje. Dílčí přezkoumání hospodaření bylo provedeno dne 8. 11. 2018. Konečné přezkoumání bylo provedeno dne 5. 2. 2019. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 byla předána dne 5. 2. 2019 se závěrečným výrokem – bez výhrad.

   Podrobné údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2018 (FIN 2-12), zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce, a o dalších finančních operací, včetně použití fondů (rozvaha za rok 2018), vyúčtování finančních vztahů k rozpočtu kraje, obcí, k hospodaření dalších osob a hospodaření příspěvkových organizací obce Mutějovice (Základní škola Mutějovice a Mateřská škola Mutějovice), jsou uloženy k nahlédnutí u obecního úřadu Mutějovice po celou dobu vyvěšení návrhu závěrečného účtu.

   V roce 2018 byla provedena rekonstrukce umývárny v MŠ Mutějovice, která navázala na opravy havarijního stavu WC. Byla dokončena rekonstrukce havarijního stavu oplocení u ŠD Mutějovice. Na údržbu a rekonstrukci obecních budov a sběrného dvora, jsme i v roce 2018 vyčlenili nemalé prostředky. Bylo provedeno dokončení kompletní výměny oken v Sokolovně, ZŠ Mutějovice a sportovních kabinách na fotbalovém hřišti za celkovou cenu 1.160.446,- Kč. V hasičském klubu ve Lhotě pod Džbánem byla provedena rekonstrukce střechy hasičského klubu včetně zastřešení prostranství za hasičským klubem. Za dokončení výstavby opěrné zdi na sběrném dvoře částku 254.003,- Kč. Na opravu místních komunikací byla poskytnuta z obecního rozpočtu také velmi významná finanční částka 246.669,- Kč.

Přílohy:

 1. Fin 2-12
   
 2. Rozvaha
   
 3. Výkaz zisku a ztráty
   
 4. Příloha k rozvaze
   
 5. Zpráva o výsleku hospodaření obce Mutějovice za rok 2018

   

Vyvěšeno: 11. 2. 2019

Datum sejmutí: 28. 2. 2019

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK