Obec Mutějovice
ObecMutějovice

NO č.5/2004 - O ochraně ovzduší

 NAŘÍZENÍ OBCE MUTĚJOVICE č. 5/2004


 Zastupitelstvo obce Mutějovice svém  zasedání  dne29.11.2004  dle ust.§  11zákonač. 128/2006 Sb., oobcích, veznění pozdějších  předpisů a v  souladu s § 50 odst. 1písm. g) zákona č.86/2002 Sb.,o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů schválilo vydání tohoto nařízení.

I.
Základní  ustanovení

1.Účelem tohoto nařízení  je upravit , popřípadě  zákaz užívání, některých druhů paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování. 

2.Pro účely tohoto nařízení se rozumí: 
a) znečišťováním ovzduší jedné nebo více znečišťujících látek do ovzduší v  důsledku lidské činnosti
b) znečišťující látkou jakákoliv látka vnesená dovnějšího ovzduší nebo v něm druhotně vznikající, která má přímo anebo může mít fyzikální  nebo chemické přeměně nebo po spolupůsobení s jinoulátkou škodlivý vliv na život a zdraví lidí a zvířat,na životní prostředí,na klimatický sytém Země nebo na hmotný majetek
c) provozovatelem zdroje znečišťování ovzduší je právnická nebo fyzická osoba,  která zdroj znečišťování ovzduší skutečně provozuje. Není-li taková osoba, považuje se za provozovatele vlastník zdroje znečišťování
d) malým spalovacím zdrojem je zdroj znečišťování,  jehož  jmenovitý  tepelný výkon je nižší než 0,2 MW
e) emisí vnášení jedné nebo více znečišťujících látekdo životního prostředí

3.Nařízeníse vztahuje na všechny malé spalovací zdroje znečišťování umístěné v katastrálním území obce Mutějovice (dále jen území obce)


II.
Povinnosti  provozovatelů  malých  spalovacích  zdrojů  znečišťování

1.Každý je povinen omezovat a předcházet znečišťování ovzduší  a snižovat množství jím vypouštěných znečišťujících látek

2.Spalování látek ve zdrojích znečišťování ovzduší, které nejsou palivy  určenými výrobci jejich zařízení, popřípadě látkami uvedenými v souboru technicko provozních  parametrů a technicko organizačních opatřeník zajištění provozu zdrojů  znečišťování ovzduší je zakázáno.

3.Na území obce je zakázáno užívat druhy paliva uvedenáv příloze č. 1 tohoto nařízení.

4.Provozovatelé zdrojů znečišťování ovzduší jsou povinni na požádání orgánů ovzduší nebo stanoví-li tak zvláštní předpis, poskytovat informace o těchto zdrojích,jejich technickém stavu a emisích vypouštěných z těchto zdrojů.

5.Provozovatelé zdrojů znečišťování ovzduší jsou dále povinni plnit i další  povinnosti stanovené příslušnými právními předpisy.

III.
Kontrola

Kontrolu dodržování povinností stanovených tímto nařízení oprávněni vykonávat  pověření pracovníci obce,členové kontrolního výboru a komise výstavby a životního  prostředí obecního úřadu v Mutějovicích. 

IV.
Sankce

Porušení ustanovení tohoto nařízení bude postihováno  podle zvláštních  předpisů,zejména podle zákona č. 86/2002 Sb., a zákona č. 200/1990 Sb.

V.
Závěrečné  ustanovení

Toto nařízení bylo vyhlášeno dnem 15.12.2004 a nabývá účinnosti dnem 1.1.2005.

Vyvěšeno dne: 15.12.2004

Příloha č. 1 k nařízení obce Mutějovice ze dne 15. 12. 2004

Seznam paliv pro obyvatelstvo, jejichž spalování v malých spalovacích zdrojích znečišťování obec na svém území z a k a z  u j e :

Hnědé uhlí energetické

Lignit

Uhelné kaly

Proplástky

*Druh paliva dle přílohy11 zákona č. 86/2002 Sb. 

 

Úřad

Překlad (translations)

Důležitá telefoní čísla

VIDEO VR 360°

Videem můžete otáčet a rozhlížet se plně v 360 °

K prohlížení je zapotřebí nejnovější verze webového prohlížeče (Opera, Firefox, IE, Safari)

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Mobilní aplikace

V OBRAZE

Goole play

app

Teplota

14.8.2022 16:39

Aktuální teplota:

29,8 °C

Vlhkost:

41,7 %

Rosný bod:

15,4 °C

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 3
DNES: 181
TÝDEN: 1986
CELKEM: 732451

Czech POINT

Přístup do státního portálu:

czech point

Klikněte zde

Jsme členy

Mikroregionu Poddžbánsko

MAS Rakovnicko

mapa