Obec Mutějovice
ObecMutějovice

OZV č.1/2008 - Požární řád obce Mutějovice

Obecně závazná vyhláška č. 1/2008
požární řád obce Mutějovice


Zastupitelstvo  obce vydává dne 17. 6. 2008 podle § 10 a § 84 odst. 2 písm.h) zákona č. 128/2000 Sb.,   o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě ustanovení § 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 1 odst. 2 písm. d) a § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve  znění nařízení vlády  č. 498/2002 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku obce Mutějovice. 

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Požární řád obce Mutějovice upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci Mutějovice.

Čl. 2
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

1. Obec plní povinnosti uložené zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Je povinno zpracovávat předepsanou dokumentaci požární ochrany, plnit podmínky požární bezpečnosti stanovené zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

2.K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 obec Mutějovice projednává stav požární ochrany v zastupitelstvu obce ve lhůtách jimi stanovených a vždy po každém závažném požáru v obci.

3.Právnické osoby, podnikající fyzické osoby a fyzické osoby plní povinnosti stanovené právními předpisy o požární ochraně a dalšími obecně závaznými předpisy vydanými k zabezpečení požární ochrany orgány kraje a obcí.

Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

1. Právnické a podnikající fyzické osoby působící na území obce spolupracují s obcí na zabezpečení požární ochrany:
a) v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru,
b) k zabezpečení požární ochrany v budovách zvláštního významu,
c) k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

2. Za dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se pro účely tohoto řádu rozumí:

 • období mimořádného sucha,
 • období sklizně obilovin a píce.

3. Pro období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se stanoví následující preventivní opatření:

 • zákaz kouření, rozdělávání a používání otevřeného ohně v prostorách a na místech, kde může dojít k jeho rozšíření,
 • zákaz spalování hořlavých látek na volném prostranství,
 • zákaz táboření mimo vyhrazené prostory,
 • zamezit vzniku požáru při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek,
 • nepoškozovat úmyslně vedení produktovodů a elektrické energie.

4. Podmínky k zabezpečení požární ochrany v budovách zvláštního významu stanoví nařízení kraje č. 3 ze dne 12. srpna 2002.

5. Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob, stanoví nařízení kraje č. 4 ze dne 12. srpna 2002.

Čl. 4
Nepřetržité zabezpečení požární ochrany

Nepřetržité zabezpečení požární ochrany v obci Mutějovice zajišťuje:

 • Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, Kladno, stanice Rakovník, Dukelských hrdinů 2502.
 • Sbor dobrovolných hasičů Mutějovice ( přehled sil a prostředků tvoří přílohu č.1této vyhlášky)

 

Čl. 5
Jednotka SDH , technické vybavení, početní stav, a typ jednotky

Jednotka

Technické vybavení

Početní stav

Typ jednotky

JSDH Mutějovice

CAS - 25

2 družstva

JPO III

Avia A 30

PPS 12

PPS 8

Motorová pila

 

Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti a stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti

1. Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů (§ 7 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů).

2. Obec stanovuje pro hašení požárů následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které odpovídají požadavkům

a) přirozené (řeky, potoky, jezera, rybníky apod.)
b) rybník Kaprov
c) víceúčelové

 • víceúčelová nádrž - lesopark Olše 
 • požární nádrž Lhota pod Džbánem

d) hydrantová síť (přehled podzemních hydrantů tvoří přílohu č. 1  této vyhlášky).

 

Čl. 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení

1. Obec Mutějovice zřizuje následující ohlašovny požárů, které jsou trvale označeny tabulkou „Ohlašovna požárů“

a)  Obecní úřad Mutějovice, tel.: 313 575 170, 731 220 816 – v pracovní době
b)  Česká pošta, 313 575 180 – v pracovní době

2. Další místem k oznámení požáru nebo jiné události je veřejný telefonní automat, kde lze vytáčet čísla tísňového volání automaticky bez poplatku.

3. Adresy a telefonní čísla dalších důležitých objektů:
a) Jednotné evropské číslo tísňového volání tel. 112
b) Hasičský záchranný sbor ČR tel. 150
c) Zdravotní záchranná služba tel. 155
d) Policie ČR tel. 158
e) ČEZ poruchy rozvodné sítě elektro tel. 800 850 860
f) Pohotovost plyn tel. 1239
g)Vodárny RAVOS Rakovník tel. 313 513 410

Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sekund stálý tón – 10 sekund prodleva – 25 sekund stálý tón). Hlášení lze doplnit obecním rozhlasem.

Čl. 9
V případě požáru na příslušném stupni poplachu v obci Mutějovice zasahují tyto JPO :

Stupně poplachu

Zasahuje jednotka PO

1.stupeň poplachu

Stanice Rakovník, Mutějovice, Chrášťany

2.stupeň poplachu

Stanice Stochov, Kněževes, Domoušice

3.stupeň poplachu

Stanice Louny, Řevničov, Kolešovice, Lužná, Ročov, Mšec

4.stupeň poplachu

Stanice Slaný, stanice Žatec, stanice Kladno, stanice Beroun, stanice Podbořany, stanice Plasy

 

Čl. 10
Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí této vyhlášky je příloha č. 1 - přehled podzemních hydrantů

2. Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší OZV č. 2/2002 Požární řád obce Mutějovice

3. Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 3. 7. 2008                                                

 

Příloha č.1 k OZV č.1/2008 - více zde
 

 

Úřad

Překlad (translations)

Důležitá telefoní čísla

VIDEO VR 360°

Videem můžete otáčet a rozhlížet se plně v 360 °

K prohlížení je zapotřebí nejnovější verze webového prohlížeče (Opera, Firefox, IE, Safari)

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Mobilní aplikace

V OBRAZE

Goole play

app

Teplota

14.8.2022 17:27

Aktuální teplota:

26,8 °C

Vlhkost:

49,2 %

Rosný bod:

15,2 °C

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 182
TÝDEN: 1987
CELKEM: 732452

Czech POINT

Přístup do státního portálu:

czech point

Klikněte zde

Jsme členy

Mikroregionu Poddžbánsko

MAS Rakovnicko

mapa