Obec Mutějovice
ObecMutějovice

OZV č.5/2019 O místním poplatku za užívání veřejného prostranství

 

 Obecně závazná vyhláška obce č. 5/2019,

o místním poplatku za užívání veřejného prostranstvíZastupitelstvo obce Mutějovice se na svém zasedání dne 25. 11. 2019 usnesením č. 83/2019 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):


Čl. 1
Úvodní ustanovení

 1. Obec Mutějovice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“).
 2. Správcem poplatku je obecní úřad.[1]


Čl. 2
Předmět poplatku a poplatník

 1. Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.[2]
 2. Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1 (dále jen „poplatník“).[3]


Čl. 3  
Veřejná prostranství

Poplatek se platí za užívání veřejných prostranství v obci Mutějovice a Lhota pod Džbánem.


Čl. 4
Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději 7 dní před zahájením užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 5 dní, je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.
 2. V ohlášení poplatník uvede[4]:
  a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
  b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
  c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména předpokládanou dobu, způsob, místo a výměru užívání veřejného prostranství, včetně skutečností dokládajících vznik nároku na případnou úlevu nebo osvobození od poplatku.
 3. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[5]
 4. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 30 dnů ode dne, kdy nastala.[6]
 5. Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.


Čl. 5
Sazba poplatku

Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:
 a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb 10,- Kč
 b) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje 10,- Kč
 c) za provádění výkopových prací 10,- Kč
 d) za umístění stavebního zařízení 10,- Kč
 e) za umístění reklamního zařízení 10,- Kč
  f) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí 10,- Kč
 g) za umístění zařízení cirkusů 10,- Kč
 h) za umístění skládek 10,- Kč
 i) za vyhrazení trvalého parkovacího místa 10,- Kč
 j) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce 10,- Kč
 k) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 10,- Kč.


Čl. 6
Splatnost poplatku

 1. Poplatek ve stanovené výši je splatný:
  a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 5 dnů nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství,
  b) při užívání veřejného prostranství po dobu 5 dnů nebo delší nejpozději v den ukončení užívání veřejného prostranství.
 2. Připadne-li konec lhůty splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

 

Čl. 7
Osvobození

Poplatek se neplatí:
 a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P,
 b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní a veřejně prospěšné účely[7].


Čl. 8
Navýšení poplatku

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.[8]
 2. Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.[9]


Čl. 9
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2016 o místních poplatcích, ze dne 15. 3. 2016.


Čl. 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.

 

 

 

[1] § 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[2] § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[3] § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[4] § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

[5] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

[6] § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích

[8] § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[10] § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[11]§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

Zodpovídá: Správce Webu

Úřad

Překlad (translations)

Důležitá telefoní čísla

VIDEO VR 360°

Videem můžete otáčet a rozhlížet se plně v 360 °

K prohlížení je zapotřebí nejnovější verze webového prohlížeče (Opera, Firefox, IE, Safari)

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Mobilní aplikace

V OBRAZE

Goole play

app

Teplota

14.8.2022 18:15

Aktuální teplota:

26,7 °C

Vlhkost:

49,8 %

Rosný bod:

15,3 °C

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 188
TÝDEN: 1993
CELKEM: 732458

Czech POINT

Přístup do státního portálu:

czech point

Klikněte zde

Jsme členy

Mikroregionu Poddžbánsko

MAS Rakovnicko

mapa