Obec Mutějovice
ObecMutějovice

Obec Mutějovice v datech a číslech

Pravěk

Nálezy z mladší doby kamenné na zahradách na Malé Straně, popelnicové pole na
polích u silnice do Hředel


9. stol.

Nález obydlí a kovárny na poli v Křížkách (za vodojemem)


1225-1325

První písemná zpráva: stvrzuje rakovnickému faráři důchodz Mutějovic,potvrzuje 
vybírání mýta v Mutějovicích v č.p. 36  dům Linců


1699

První zpráva o chmelu (kupní smlouva z gruntu č.p. 16)


1786 

Postaven hřbitov u kostela sv. Prokopa (původní hřbitov okolo kostela sv. Václava z obou stran)


1806

V obci veliký požár – shořelo 47 pop. čísel, rozbity i zvony


1853

V Mutějovicích se přestávají pohřbívat lidé z obce Krušovice


1866

Přístavba patra staré školy v č.p. 24 - vznik dvoutřídky


1868

16.8. se koná tábor lidu na Džbáně k otázce vzdělávání rolnické mládeže


1867-1871

Stavba železnice Praha - Karlovy Vary – tkz. Buštěhradská dráha, zřízena ubytovna dělníků 
na sále u Tomanů č.p. 45


1879

Založen přípravný výbor pro vznik SDH


1880

Dne 18. ledna 1880 byl založen SDH Mutějovice


1881-1883

Vznik dalších spolků: Ochotnická divadelní jednota, Beseda hospodářská a  

čtenářská, Vzájemně podporující a vzdělávací spolek dělnický,

Odbor Ústřední Matice školské, Odbor Národní Středočeské jednoty,

Živnostenské družstvo a Hospodářská záložna


1884

Stavba silnice do Lhoty


1885

Zřízena obecní knihovna - obsahuje 583 svazků


1890

Stavba mostu mezi ul. Malá Strana – Na Příči


1893

Založen Sbor dobrovolných hasičů se 39 členy, vznik poštovního úřadu v č.p. 24


1894-1895

Oprava kostela sv. Václava – instalace nových varhan za 1.300 zlatých,   

zavěšen nový zvon „Václav“


1897-1908

Stavba silnice do Hředel, Konec 19. stol. - šachty: Perun I, František, 

Josef, vlastníkem firma UNION, zaměstnává 1200 lidí


1900

V obci Mutějovice 1096 obyvatel


1904

Stavba železnice Rakovník – Louny, stavba tunelu 115 m


1920

Zřízena měšťanská škola v č.p. 190 a č.p. 14 (dnešní budova OÚ)

žáci z Mutějovic, Kounova, Nesuchyně, Krupé, Hředel, Lhoty a Domoušic

celkem 73 žáků 11.7. dokončen pomník M.J.Husa (před tím socha sv. Jana z Nepomuku)


1921

Zřízena tělocvična pro školu na sále pohostinství u Tomanů


1928

Otevření nové národní školy - ul. Husova 245 


1929

5.5. kolaudace nové měšťanské školy - v suterénu zřízeno školní muzeum

náklady na stavbu školy 895.000,- Kčs

Ve Lhotě pod Džbánem založen na návsi park, odhalen pomník padlým ze světové války


1930

Vybudován obecní hřbitov ve Lhotě, vznik ochotnického spolku „Neruda“ ve Lhotě

Ve Lhotě zahájeny práce na stavbě místního vodovodu


1962-1967

Stavba školní dílny


1964

Připojení školy na vodovod JZD


1971

Dostavba bytovek č.p. 263, 250 - za předsedy JZD B.Pošmurného


1972-1974

Přístavba ZŠ Mutěovice


1974

Stavba nové požární zbrojnice


1978

Dokončení  montovaných staveb pro mateřskou školu a družinu

Stavba bytovek pro členy JZD – č.p. 137,138

Vybudování školní kuchyně a jídelny z bytu ředitele školy

Červenec místní občan Vlastimil Kubínek přešel rep. od Aše do Čierné při Čope

JZD stavba nových bytovek č.p. 292, 293, stavba opravny ÚOS


1979

Přípravné práce – vrty - zahájeno budování obecního vodovodu

13. září – návštěva prezidenta Gustava Husáka a Todora Živkova

První rekonstrukce mostu přes železnici


1980

Výměna parket v sokolovně, odstranění přísálí


1981

Stavba vodojemu za hřbitovem 


1981-1986

Stavba Domu služeb-rekonstrukce zemědělské usedlosti č.p. 4


1982

Vyčištěn hořejší rybník od bahna (rybníček u hřbitova)

Rekonstrukce tábora v Děčích


1983

Otevřena Síň tradic Poddžbánsko v areálu u MŠ

14.4. - otevřena Síň tradic Poddžbánska

23.6. - Síň tradic navštívili delegáti svět. kongresu míru z Kuby,

1.10. - setkání bývalých žáků školy - ročník 1913


1984

Stavba hlavního vodovodního řadu ke hřbitovu

Obnovení činnosti fotbalového oddílu

 6.10. – oslava 80ti let trati Rakovník – Louny


1987

Obcí projíždí "Závod míru"


1986

Konec činnosti Perun-Rudné doly – nástupnická organizace Sportovní stavby –   

zahájena výroba bezmaltových tvárnic

3.1. – otevřen Dům služeb - kolaudace


1988

Přestavba kotelny ve škole – nové litinové kotle

Oslava 40. výročí založení JZD

Sbírka na pomoc postiženým zemětřesení v Arménii-15 000 Kč

Vysazen ovocný sad u Krupé (u nemovitosti p. Kloučka)


1989

Ztráta 13 mil. Kč  dotace na vodovod

6.6. – hasiči slaví 100 let od založení


1990

24.11. - Po volbách rekonstrukce MNV – volby do obecního zastupitelstva:

7 členů Občanské forum, 3 členové koalice zemědělců, 2 zástupci ČSL+KDU, 

2 zást. KSČ - starostou zvolen p.Alois Machek - místostarosta p. Krejčí Jiří

17.11. zasazena 3. lípa svobody u budovy školní družiny


1991

25.4. Obnoveno budování vodovodu - úpravna vody

Ředitelem školy se stal po konkurzu Milan Švácha, jeho zástupcem Luboš Gebhart

Obnovena stavba vodovodu

Obnovení činnosti org. Junák, t. r. junácký tábor u Rabštejna,TJ Sokol Děčích  

Požár zničil část budovy obecního úřadu


1993

Stavba úpravny vody

Předána budova-úpravna vody spol. RAVOS Rakovník


1994

Listopad komunální volby do zastupitelstva obce zvoleni 4 ODS,4 KDU,

3 KSČM, starosta p. Machek, místostarostka Ing. Malvína Melčová


1995

Vyhlášena sbírka na opravu mostu k Nesuchyni


1997

Novým ředitelem školy v konkurzu Mgr. Josef Vejražka 

Školní jídelna vaří i pro důchodce

Meliorace potoka Poddžbánská-Příč 2 mil. Kč (investor Okr. meliorační správa)


1998

Shrnutí sbírky na most: 74 000 Kč


1990-1998

Akce ve volebním období v obci: kanalizace - 179.000,- Kč

Dokončen vodovod v obci - celkové náklady stavby 18 mil. Kč
(stavba od r. 1979 do r. 1998)                   

Oprava komunikací - 473.000,- Kč (ul. Husova)

Rekonstrukce   MŠ na zdravotní středisko - 536.000,- Kč

Oprava mostu k Nesuchyni - 665.000,- Kč

Oprava budovy OÚ po požáru - 537.000,- Kč

Regulace potoka - 2 mil.  Kč (potok z Vrbice - Poddžbánská
do  ul.Na Příči - investorem Okresní meliorační správa)

Oprava kostela sv. Václava - 727.000 Kč - investorem církev

Lhota p. Džb. – oprava veřejného osvětlení - 117.000,- Kč

Vodovodní řád na tunelu - 510.000,- Kč


1998

Komunální volby, 5 mandátů občanské sdružení,4 KSČM,1 KDU-ČSL,1 ODS

starostkou obce p. Růžena Konopásková, místostarostka ing. Eva Rosová


1999

Prodej akcií ČS a STP – založeno stav. spoř. u ČMSP s vkladem 1.500.000,- Kč
Stavba ČOV a kanalizace pro OÚ a byty v č.p. 14 - 208.000,- Kč
Oprava vodojemu - 312.000,- Kč
Příprava akcí - projektová dokumentace  (plynofikace, DPS) 1,3 mil. Kč
Od  MMR z Fondu rozvoje bydlení obdržena bezúročná půjčka 700 tis. Kč na 
opravu bytového fondu
Rekonstrukce kotelny ve škole - náklady 750  tis. Kč - nevýhodnou leasingovou
smlouvou uzavřenou ředitelem školy, celk. nákl. 1,3 mil. hrazeno obecního rozp.


2000 

Oprava hrází a odbahnění rybníka Kaprov - 700 tis. z toho

dotace 200 tis. z POV MMR

Rekonstrukce bytů – zřízení 4 bytů v č.p. 14 náklady 1,3 mil. Kč

Ředitelkou MŠ Mutějovice se stala Marie Kracíková

Po rezignaci stávajícího ředitele školy v konkurzu jmenován Mgr. Pavel Kantořík


2001

Lhota p.Džb.: rekonstrukce  soc. zařízení v kulturním sále a oprava komunikace -

400.000,- Kč

Rekonstrukce sokolovny - soc. zařízení, jímky, plynofikace, elektroinstalace,

malování, oprava kuchyňky - 1,3 mil. z toho dotace 400 tis. z POV MMR 

Zatrubnění mutěj. potoka (úsek Velká Strana) - 5 mil. Kč

Oprava kostela sv. Prokopa - střecha 450.000,- Kč

Rekonstrukce dětského hřiště – ADAM - 170.000,- Kč

Zahájena stavba DPS ve Lhotě pod Džbánem


2002

Plynofikace obce - náklady 11,3 mil. Kč - z toho dotace ze SFŽP 3,6 mil., dále 

vybráno 3,5  mil. - investiční příspěvek od občanů (15 tis. za plynovou přípojku)

Odbahnění koupaliště - 400 tis. z toho 200 tis. dotace z POV MMR

Úprava návesních prostor - 140.000,- Kč

Oprava kostela sv. Prokopa - střecha 450.000,- Kč

Zahájena stavba DPS ve Lhotě pod Džbánem

Zrušen provoz kina 

Komunální volby - 6 mandátů nezávislé obč. sdružení, 5 KSČM - starostka 

Růžena Konopásková místostarosta p. Jiří Šmíd


2003

Obnova a dostavba školy (5 podprojektů) - 6.675.745,- Kč z toho dotace z 

předvstupního fondu EU SAPARD 4.600.000,-  

Podprojekty:Rekonstrukce soc. zařízení - 1.200.000,- Kč       
Rekonstrukce oplocení okolo školy - 200.000,- Kč      

Nástavba ZŠ: vestavba 3 učeben, 2 kabinetů a školícího střediska 4.296 tis. Kč 
Výstavba víceúčelové sportovní plochy včetně chodníků a odvodnění 

sokolovny 800.000,- Kč  

Zřízení veřejné internetové stanice - vybavení 100 tis. Kč

Dostavba Domu s pečovatelskou službou ve Lhotě pod Džbánem náklady  

5.300.000,- Kč, z toho dotace z FRB 4.900 tis. Kč

Provedeny úpravy povrchů po plynofikaci obce - náklady 1.096.163,- Kč

Bezpečnostní řez topolů u sokolovny - 40 tis. Kč

Plynofikace budovy obecního úřadu - 103 tis. Kč

Plynofikace bytového domu č.p. 14 - 80 tis. Kč


2004

Plynofikace bytového domu č.p. 4 - 121 tis. Kč

Plynofikace a ústřední topení v MŠ - 352 tis. Kč

Oprava a výměna podlah v MŠ - 85 tis. Kč

Hromosvody sokolovna - 65 tis. Kč

Nákup fotbalového hřiště 30 tis. Kč - sponzorský dar od p. Michala Poljakova

Oprava kulturního sálu ve Lhotě pod Džbánem

(oprava vnitřních omítek, malování, fasáda a výměna okapů) – 94 tis. Kč

Přípravné práce na pořízení Územního plánu obce - 105 tis. Kč


2005

Oprava komunikace v ul. Revoluční - 370.000,- Kč z toho 200 tis. dotace z POV

Střed. kraje

Částečná oprava komunikace – ul. l. máje - 190 tis. Kč

Oprava komunikace na návsi – otočka Bus - 106 tis. Kč

Územní plán obce II. etapa - 158.800,- Kč

Plynofikace školní družiny, pošty, školní kuchyně - 140 tis. Kč

Oprava hřbitova v Mutějovicích - rekonstrukce zdí, obnova podstavce 

a sochy Krista na kříži - 230 tis. Kč - z toho dotace z POV SK 110 tis. Kč

Výměna podlah v budově obecního úřadu - 175 tis. Kč


2006

Oprava přístupové komunikace do areálu MŠ, ZS a školní družiny včetně  

rekonstrukce  parkoviště – 811.500,- Kč

Oprava chodníku a parkoviště před školou - 285.350,- Kč

Vybudování nového bytu v č.p. 4 (po kadeřnictví) - 170 tis. Kč

Zřízení provozovny kadeřnictví v přízemí čp. 4 - 167 tis. Kč

Výstavba ČOV a odvodnění objektu  čp. 4 - 264 tis. Kč

Rekonstrukce kuchyňky v MŠ dle norem EU - 90 tis. Kč

Dokončena III. etapa územního plánu obce 256,2 tis. Kč celkové náklady

na pořízení ÚPO - 520 tis. Kč

Projektová dokumentace, parcelizace a GOP k územnímu řízení pro zástavbovou 

lokalitu u Hředel - 145.845,- Kč

Proveden bezpečnostní řez lip na celém území obce – 117 tis. Kč

Oprava hřbitovní zdi ve Lhotě - 40 tis.

Provedena oprava povrchů po plynofikaci na zákl. rekl. obce ve výši 350 tis. Kč


2007

Rekonsturkce návesního rybníka Lhota pod Džbánem 888.137,-Kč

Oprava otočky bus ve Lhotě pod Džbánem 294.054,- Kč

Oprava příjezdové komunikace Lhota pod Džbánem 88.600,- Kč

Rekonstrukce chodníku okolo soklovny 190.857,- Kč

Oprava sokolovny 69.867,- Kč

Oprava knihovny 70.168,- Kč

Rekonstrukce nebytových prostor (služebna policie) 233.087,- Kč

Projektová dokumentace Oprava náv. prostor 85.680,- Kč

Projektová dokumentace Vodovod Džbán ÚŘ 88.060,- Kč

Vybavení pro pracoviště CzechPOINT 62.000,- Kč

Mobilní vysílačky v počtu 3 kusů pro jednotku SDH 19.500,- Kč

Oprava kanálových vpustí 17.600,- Kč


2008

Oprava komunikace v ul. Nová 287.525,- Kč

Nákup vozidla Renault Kangoo pro DPS Lhota 124.800,- Kč

Rekonstrukce chodníku v ul. 1.Máje I.etapa 223.659,- Kč

Oprava fasády a přístřešku České pošty 158.397,- Kč

Doplatek úvěrů ZŠ a plynofikace 213.000,- Kč

Rekonstrukce zeleně u sokolovny 248.115,- Kč

Pořízení PD na stavbu Vodovod Džbán 165.618,- Kč

Nové dopravní značení v obci 41.000,- Kč

Nové odpadkové koše v obci 33.915,- Kč

Kompletní výměna veř.osvětlení v obci 264.558,- Kč

Kácení havarijních stromů u rybníka 61.745,- Kč

Oprava podmáčených omítek v kuchňce sokolovny 49.260,- Kč

První etapa instalace bezdrátového rozhlasu 100.000,- Kč

Nákup nového osvětlení vánočního stromu 61.933,- Kč

Plynový kotel budova OU 33.931,- Kč

Bezpečnostní řez Arborea 32.330,- Kč

Nákup zásahových obleků pro jednotku SDH 150.000,- Kč


2009

Výroba ochranných mříží do sokolovny 5.316,-Kč

Montáž plastových oken budova OÚ 189.900,-Kč

Havarijní oprava mostku na Nesuchyni 45.883,-Kč

Oprava spadlého stropu v prodejně potravin č. p. 4 17.318,-Kč 

Montáž kaskád a laviček před DPS Lhota pod Džbánem 5.941,-Kč  

Oprava podlah v bývalé zubní ordinaci pro prakt. lékaře 17.170,-Kč

Oprava havarijního stavu kanal. dešťových vpustí 12.421,- Kč

Snížení a zateplení stropu a vymalování v has. zbrojnici 18.716,-Kč

Oprava garáže (montáž stropu, vybourání havarijní zdi, vyzdění

nové stěny, inst. nopové fólie) ve dvoře č. p. 4 39.632,-Kč

Vybourání dveří a zazdění nové rozvaděčové desky v budově

hasičské zbrojnice  4.359,- Kč

Zakoupení traktoru Zetor 5211 237.821,- Kč

Rek. elektroinstalace a mont. akum. top. has. zbrojnice 33.750,-Kč

Oprava a rozšíření VO vým. za nová úsporná svítidla 62.530,- Kč

Montáž výsuvných vrat do garáže v č. p. 4 pro traktor 54.083,- Kč

Proj. dok. pro rozšíření plynofikace ve školní družině 3.200,- Kč

Plynofikace zdravotního střediska č. p. 306 470.000,- Kč

Výměna el. bojlerů ve zdravotním středisku 23.919,- Kč

Provoz a opravy ČOV v DPS, č. p. 4, č. p. 190 59.179,- Kč

Oprava chodníku v ul. 1. máje M. Kubelka  562.591,- Kč 

Opravy míst. kom. turbo a nákup recyklátu 121.024,- Kč

Zajištění územního rozhodnutí na lokalitu 16 RD 45.220,- Kč

Zajištění ÚR na rekonstrukci návesních prostor  45.220,- Kč

Zajištění PD na opravu chodníků v ul. 1. máje 8.330,- Kč

Zajištění stav. pov. na rekonstrukci návesních prostor 45.353,- Kč

Pokrývačské práce na budovách OÚ 12.500,- Kč

Nákup křovinořezu Stihl FS 130 16.990,- Kč

Nákup zametacího kartáče KV 100 Z 24.600,- Kč

Montáž a instalace bezdrátového rozhlasu 174.000,- Kč

PD ke stav. pov. na akci Vodovod Džbán 232.000,- Kč

Nákup vozidla VW Transporter 174.000,- Kč

Nákup radlice za traktor pro zimní údržbu komunikací 14.500,- Kč        


2010

Nákup neseného rozmetadla AKPIL pro zimní údržbu 30.000,- Kč
Poplatek za umístění psů v psím útulku 5.689,- Kč
Dodávka a montáž plast. oken, vchodových dveří a dveří do
kuchyňky v sokolovně 242.827,- Kč
Montáž a zateplení stropů v hasičské zbrojnici 84.461,- Kč
Oprava parket a obkladu pod pódiem v sokolovně 7.712,- Kč
Oprava podlahy v zasedací místnosti OÚ 18.462,- Kč
Restaurování Sochy Panny Marie ve Lhotě 150.000,- Kč
Nákup ochranných patic ke stožárům VO 20.623,- Kč
Plynofikace kotelny ZŠ Mutějovice 628.413,- Kč
Výměna vadných vodoměrů v DPS Lhota 10.850,- Kč
Posypová sůl 24.894,- Kč
Úklid sněhu nakladačem P. Krejčí 8.400,- Kč
Malování vestibulu sokolovny 15.500,- Kč
Platba za vypravení pohřbu J. Lukáškové, Na Tunelu 10.721,- Kč
Opravy místních komunikací turbomechanizmem a nákup recyklátu na opravu
kom. 131.419,-Kč
Zajištění ÚR na stavbu vodovod Džbán 72.654,- Kč
Nákup mulčovače Tajfun 11.900,- Kč
Nákup pojezdové sekačky Honda HRG 536 16.990,- Kč
Nákup motorové jednotky Honda CGV 190 23.940,- Kč
Nákup panelů a jejich pokládka na chodník ke zdr. stř. 29.004,-Kč
Zhotovení vodovodní přípojky na hřbitov 10.250,- Kč
Deratizace kanalizace 6.480,- Kč
Fakturace věc. bř. na stav. vod. Džbán - SÚS Kladno 25.680,- Kč
Nákup nových ventilačních žaluzií do sokolovny 5.336,- Kč
Zajištění stav. povolení na stavbu vodovod Džbán 42.000,- Kč
Komunální volby 2010
6 mandátů občanské sdružení "Za rozvoj obce",
3 mandáty občanské sdružení "Za obec krásnější", 
2 mandáty KSČM,
starostou obce p. Martin Pinka, místostarostou obce p. Miroslav Amler


2011

Výměna oken v hasičském klubu ve Lhotě pod Džbánem - 29.861,- Kč
Oprava interiéru hasičského klubu (dveře,obklady,malba apod.) - 38.555,- Kč
Rekonstrukce vedení a stožárů veřejného osvětlení - 480.232,- Kč
Zateplení stropů v kancelářích OÚ - 64.885,- Kč
Rekonstrukce bytu č.1 v č. p. 14 - 34.191,- Kč
Zateplení stropu na budově MŠ - 91.253,- Kč
Oprava opláštění věžních hodin a nátěr okapů na OÚ č.p.190 - 46.939,- Kč
Výměna oken a dveří v budově MŠ - 163.666,- Kč
Rekonstrukce hrobového místa pro společné pohřebiště - 29.680,- Kč
Rekonstrukce chodníku v ul. Na Mostě - 151.482,- Kč
Rekonstrukce chodníku v ul. Velká Strana I. etapa - 538.324,- Kč
Rekonstrukce povrchu zastávky bus u garáže - 23.746,- Kč
Nová čekárna pro zastávku bus u garáže - 53.436,- Kč
Rekonstrukce povrchu v ul. Nová - 108.839,- Kč
Nová přístavba u budovy MŠ (bývalá zimní zahrada) - 99.066,- Kč
Rozšíření veřejného rozhlasu o nová místa - 53.131,- Kč
Rozhodnutí o pořízení nového Územního plánu Mutějovice
Rekonstrukce části chodníku u prodejny samoobsluhy - 53.299,- Kč
Oprava topení a vody v obecních nemovitostech - 131.860,- Kč


2012

Oprava hasičského klubu ve Lhotě pod Džbánem II. etapa
Úprava prostranství před poštou včetně opravy dešťové kanalizace
Úprava havarijního stavu dešťové strouhy od ul. B. Němcové k rybníku
Oprava okapových svodů na obecních budovách
Vyhlášení konkurzu na místo ředitele ZŠ Mutějovice
Jmenování Mgr. Marcely Mrzenové na místo ředitelky ZŠ Mutějovice
Výměna vrchních oken v sokolovně I. etapa
Instalace osvětelení věžových hodin
Jmenována první ředitelka v historii ZŠ Mutějovice Mgr. Marcela Mrzenová
Jmenování Romana Řičici velitelem JSDH JPO III
Instalace nového VO na ulici Na Příči I. část
Bezpečnostní prořezávky stromů na obecních pozemcích
Plynofikace požární zbrojnice instalace topidel WAW
Oprava chodníku a kanalizace v ulici 1. máje
Uzavření smlouvy na odkup plynárenského zařízení s RWE GasNet s.r.o.  
Připojení obce na vodovod Rakovník - sever
Ukončení provozu vodárenského zařízení a konzervace vrtů
Montáž nového čerpadla ve vodárně Perun
Oprava místních komunikací tryskovou metodou turbo
Zateplení budovy Mateřské školy - III. etapa


2013 

Oprava komínového tělesa v hasičském klubu ve Lhotě pod Džbánem
Oprava a výstavba chodníku v ulici Na Příči
Rekonstrukce komunikace v ulici Na Výsluní
Nákup traktorového nosiče kontejnerů Portýr 5
Výstavba nové chodníku u hřbitova v Mutějovicích
Výměna oken na budově OÚ 190
Oprava místních komunikací tryskovou metodou turbo
Výměna oken jižní část nové přístavby a vchodových dveří v ZŠ Mutějovice
Oprava komunikace od železničního mostu na Nesuchyni
Rekonstrukce skladu CO a archivu v budově OÚ 190
Schválení podoby obecního znaku a vlajky Mgr. Václava Krůty z roku 200, které byli znovu nakresleny Stanislavem Kasíkem
Oprava pomníku obětem 1. světové války v Mutějovicích a Lhotě pod Džbánem
Výměna oken v požární zbrojnici
Oprava bytu č. 1 v DPS Lhota pod Džbánem
Rekonstrukce dvora Domu služeb, pokládka panelů a montáž přístřešku pro stroje
Rekonstrukce komunikace v ulici 5. května
Výsadba stromů u ZŠ Mutějovice
Provední izolace proti vlhkosti na obecních budovách č. p. 14, 190 a 255
Rekonstrukce prostranství u samoobsluhy v ul. Na Příči
Rekonstrukce ústředního topení v budově OÚ č. p. 190
Výměna oken a vchodových dveří v Domě služeb č. p. 4


2014

Rekonstrukce kuchyňky a sálu v sokolovně
Úprava komunikace v ulici V Zahrádkách
Zahájení prací na ÚŘ na výstavbu ČOV a kanalizace Mutějovice
Izolace zdiva a úprava prostranství u hasičského klubu ve Lhotě pod Džbánem
Oprava havarijního stavu hřbitovní zdi na hřbitově ve Lhotě pod Džbánem
Výměna pevného zasklení a čtyř oken v sokolovně
Pokládka dlažby u kuchyňky v sokolovně Mutějovice
Čištění rybníka u hřbitova v Mutějovicích
Oprava obvodové zdi na hřbitově Mutějovice
Instalace solárních panelů v sokolovně Mutějovice a v hasičském klubu ve
Lhotě pod Džbánem
Rekonstrukce obřadní místnosti a zasedací místnosti OÚ č. p. 190
Pokládka obrubníků v ul. Na Příči
Letecký den s Jožinem z Bažin 30.8.2014
Úklid a oprava místních komunikací
Oprava komunikace v ulici Lidická
Úprava prostranství u Čertova kamene
Oprava cesty k zastávce ČD
Instalace nové jímky v sokolovně Mutějovice
Volby do zastupitelstva obce Mutějovice
6 mandátů občanské sdružení "Za rozvoj obce",
3 mandáty občanské sdružení "Za obec krásnější", 
2 mandáty KSČM,
starostou obce p. Martin Pinka, místostarostou obce p. Miroslav Amler


2015

Úprava vnitřního prostranství na hřbitově v Mutějovicích
Instalace kříže na hřbitov ve Lhotě pod Džbánem
Nasvícení kostela sv. Václava v Mutějovicích
Rekonstrukce hasičského klubu ve Lhotě pod Džbánem 2015
Rekonstrukce oplocení u pomníku Jana Husa
Zpracování pasportu obecních komunikací
Úprava strouhy dešťové kanalizace ve Lhotě pod Džbánem
Koupě pozemků pro sběrný dvůr (bývalý katr)
Oprava komunikace ve Lhotě pod Džbánem
Vydání nového Územního plánu Mutějovice
Zakoupení traktoru Zetor Proxima s čelním nakladačem
Instalace nových vrat na hřbitově v Mutějovicích
Oprava komunikace v ulici Boženy Němcové a Husova
Rekonstrukce chodníku v ulici Velká Strana II. etapa
Cena Středočeský Kramérius pro obecní knihovnu Mutějovice 2015
Instalace nové Stezky k Čertovu kameni a na hrad Džbán


2016

Bezpečnostní řez stromů 2016
Rekonstrukce hasičského klubu ve Lhotě pod Džbánem 2016
Podána žádost o dotaci na Vodovod Džbán
Den Země – Velký jarní úklid 23.4.2016
Zahájení zpracování PD pro stav. pov. na výstavbu ČOV a kanalizace Mutějovice
Zpracování prováděcí dokumentace na Vododovd Džbán
Instalace nových vrat na nový hřbitov v Mutějovicích
Úprava pěší cesty z ulice Nová do ulice Boženy Němcové
Úprava vstupní plochy na hřbitově v Mutějovicích
Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Velká Strana
Vyčištění zaneseného koryta pro přepad z vodovodu Lhota
Instalace nové brány k areálu zdravotního střediska a MŠ
Rekonstrukce vchodu do budovy na bezbarierový č. p. 4 (Dům služeb)
Rekonstrukce dětského hřiště v kaštánce
Úprava strouhy dešťové kanalizace v ul. B. Němcové
Výsadba stromů u MŠ a ŠD Mutějovice


2017

Rok oslav 680. let obce Mutějovice
Drobné opravy u DPS ve Lhotě pod Džbánem
Úprava cest a odtoku dešťových vod v Mutějovicích a Lhotě pod Džbánem
Výstavba haly na sběrném dvoře
Zlatý erb 2017 - 2. místo v soutěži o nejlepší webové stránky obcí Středočeského kraje
Úklid místních komunikací po zimní údržbě
Instalace nových herních prvků u MŠ a ŠD Mutějovice
Rekonstrukce vchodu do budovy ZŠ Mutějovice
Rekonstrukce plotu, chodníku a schodiště u ŠD
Rekonstrukce toalet v MŠ Mutějovice
Výstavba Kapličky svatého Huberta ve Lhotě pod Džbánem panem Hynkem Körberem a Juliusem Jaššem
Úprava komunikace a prostranství u Hasičského klubu ve Lhotě pod Džbánem
Úprava sběrného dvora v Mutějovicích


2018

Rekonstrukce bytu č. 7 v DPS Lhota pod Džbánem
Pokračující práce na přípravě výstavby kanalizace a ČOV – projektová dokumentace
Provedena rekonstrukce WC v hasičském klubu ve Lhotě pod Džbánem
Oprava poškozené hráze rybníka u hřbitova
Obec získala 3. místo v soutěži Zlatý erb 2018 v krajském kole
Junácká chata v lesoparku Olše dostala novou střechu
V hlavní budově ZŠ proběhla výměna oken
Kompletní výměna oken byla dokončena i v sokolovně
Proběhla oprava střešních krytin na budově zdravotního střediska, MŠ a školní družiny
Byla odstraněna zastávka BUS u kostela (původní vážní domek)
V sokolovně proveden obklad úklidové místnosti a pánského WC
Rekonstrukce umývárny v MŠ
Zahájeny sanační práce na chodbě v DPS Lhota pod Džbánem
Provedena oprava místní komunikace v ulici Kaprov
Na budově sportovních kabin byla vyměněna okna a dveře
Na budově hasičského klubu ve Lhotě pod Džbánem byla vyměněna střešní krytina
V kaštánce byl instalován nový Workautový prvek
Ve Lhotě pod Džbánem byla oslava 100. let republiky a vysazena lípa
Na hřbitově Lhota byla instalovaná nová nádrž na vodu k zalévání
Opravena běžecká drána na hřišti za sokolovnou
Kardinál Dominik Duka navštívil naši obec
Vysazena lípa k výročí 100. let republiky u pomníku pod budovou OÚ Mutějovice
Provedena oprava v ulici Husova doasfaltováním povrchu po instalaci vodovodního řadu
Na sběrné dvoře byla dokončena výstavba nového oplocení
V MŠ byla havárie na přívodu vody
Nová ředitelka MŠ Mutějovice je Jiřina Srbová
Zatrubnění části dešťové kanalizace při vjezdu do Lhoty pod Džbánem
U budovy školní družiny byla provedena další část rekonstrukce oplocení
Ve spolupráci s ZEM-INVEST a.s. byla provedena rekonstrukce účelových komunikací
Instalace nové zábradlí u budovy pošty
Volby do zastupitelstva obce Mutějovice
6 mandátů občanské sdružení "Za rozvoj obce",
3 mandáty občanské sdružení "Za obec krásnější", 
2 mandáty KSČM,
starostou obce p. Martin Pinka, místostarostou obce p. Miroslav Amler
Zahájena rekonstrukce chodníku a dešťové kanalizace v areálu MŠ a zdravotního střediska
Oprava opěrné zdi u pomníku pod budovou OÚ2019

Dokončena rekonstrukce chodníku a dešťové kanalizace v areálu MŠ a zdravotního střediska
Pokračující práce na přípravě výstavby kanalizace a ČOV – žádost o stavební povolení
Výstavba druhé části přístřešku po stroje v areálu Domu služeb
Dokončeny sanační práce a obklady na chodbě v DPS Lhota pod Džbánem
Instalace přístřešku pro sběr vyřazeného elektra na sběrném dvoře
Odhalení pamětní desky na budově DPS pro MVGr. Roberta Mráz – Marka rodáka ze Lhoty
Výstavba nového doskočiště v areálu ZŠ
Výstavba nové ploch pro kontejnery na separovaný odpad v ulici Na Výsluní
Rekonstrukce šatny v budově MŠ
Zahájena rekonstrukce dílen v ZŠ projektem „Svět technických dovedností v ZŠ Mutějovice“
Rekonstrukce chodníku okolo pomníku pod budovou OÚ
Výměna plynový kotlů v MŠ
Opravy místních komunikací turbomechanizací
Rekonstrukce VO na ulici Malá Strana (přesun vrchního vedení el. energie do země)
1. Mutějovické pivobraní (nová akce Sdružení mládeže Mutějovice)
Oprava a údržba povrchu, zábradlí a instalaci dopravního značení mostu na Nesuchyni
Rekonstrukce chodníku před budovou OÚ Mutějovice a bytovým domem č. p. 14
Výměna dveří na budově školní družiny
Zahájeny sanační práce na budově školní kuchyně

Obec

Překlad (translations)

Důležitá telefoní čísla

VIDEO VR 360°

Videem můžete otáčet a rozhlížet se plně v 360 °

K prohlížení je zapotřebí nejnovější verze webového prohlížeče (Opera, Firefox, IE, Safari)

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Teplota

30.5.2024 20:05

Aktuální teplota:

17.5 °C

Vlhkost:

75.2 %

Rosný bod:

13.1 °C

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:144
TÝDEN:767
CELKEM:892665

Czech POINT

Přístup do státního portálu:

czech point

Klikněte zde

Jsme členy

Mikroregionu Poddžbánsko

MAS Rakovnicko

mapa