Obec Mutějovice
ObecMutějovice

Strategie rozvoje obce na roky 2014 - 2024

Strategie rozvoje obce Mutějovice je připravována jako dokument pro podporu dotačních projektů připravovaných a podávaných do evropských, národních i krajských dotačních programů. Tento dokument by měl být plně funkční především pro výzvy operačních programů fondů EU a Programu rozvoje venkova ČR na programové období 2014 – 2024. Strategie rozvoje obce je rozčleněna na jednotlivé priority včetně návrhu opatření a aktivit, ze kterých lze po schválení v zastupitelstvu obce jasně definovat jednotlivé a konkrétní projekty. Základním dokumentem při zpracování návrhu rozvoje, byl jednak schválený ÚP obce, tak i nově připravovaný ÚP. Jako podklad pro zpracování strategie bylo využito podnětů ze společného setkávání s občany, podnikatelů a zástupců neziskových, analýzy současného stavu (klady a rizika území) prostředí, v neposlední řadě podnětů členů zastupitelstva obce. 

Cílem rozvoje je vytvoření podmínek pro plně hodnotný a udržitelný život na vesnici a zlepšení současného stavu.

K základním cílům patří:

  • zlepšení životního prostředí, regenerace zeleně na území obce, obnova a zachování       původního krajinného rázu, realizace akcí vedoucích k zadržování vody v krajině a         omezení eroze
  • záchrana a opravy kulturních památek, údržba drobných nechráněných pamětihodností
  • projektová a administrativní příprava výstavby splaškové kanalizace
  • zdokonalování dopravní infrastruktury, rekonstrukce povrchů místních komunikací a       chodníků
  • podpora stavebních lokalit pro výstavbu rodinných domů v obci
  • podpora kulturní, spolkové a sportovní činnosti, aktivity podporující obnovu starých         tradic, řemesel a výrobků
  • podpora provedení komplexních pozemkových úprav, revitalizace a protierozní opatření   v území obce dle schváleného ÚPO
  • zachování urbanistického rázu specifické selské (chmelařské) architektury obnovou         původní zástavby venkovských sídel a některých částí veřejných prostranství

NÁVRH OPATŘENÍ A AKTIVIT

1. INVESTIČNÍ PLOCHY

1.1    Brownfields
1.1.1 Nové využití opuštěných a zchátralých hospodářských usedlostí, areálů a budov             (výroba, služby, bydlení)
1.2    Greenfields
1.2.1 Příprava rozvojových ploch podle územního plánu obce

2. DOPRAVA

2.1    Autobusová doprava
2.1.1 Stavební úpravy a udržovací práce autobusových zastávek
2.2    Železniční doprava
2.2.1 Stavební úprava a údržba železniční zastávky včetně přístupové cesty a osvětlení
2.3    Bezpečnost dopravy
2.3.1 Opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu v obci (zrcadla, dopravní                   značky, zpomalovací pruhy)        

3. TECHNICKÉ VYBAVENÍ ÚZEMÍ

3.1    Čistírny odpadních vod
3.1.1 Výstavba čistírny odpadních vod Mutějovice
3.2    Kanalizace
3.2.1 Výstavba splaškové kanalizace v obci Mutějovice
3.2.2 Obnova, údržba a opravy dešťové kanalizace včetně zpracování PD - pasportu
3.3    Vodovody, úpravny vody, vodojemy
3.3.1 Rozšíření vodovodního řádu - přivaděč do lokality Perun  a k nádraží
3.4.   Pozemní komunikace
3.4.1 Obnova, úpravy a opravy pozemních komunikací a chodníků
3.4.2 Obnova a údržba cest ve volné krajině
3.5.   Veřejné osvětlení
3.5.1 Obnova, údržba a rozšíření veřejného osvětlení
3.6.   Pozemní komunikace
3.6.1 Obnova, úpravy a opravy pozemních komunikací a chodníků
3.6.2 Obnova a údržba cest ve volné krajině

4. POZEMKY

4.1.   Pozemkové úpravy
4.1.1 Komplexní pozemkové úpravy obce

5. TELEKOMUNIKACE

5.1    Telekomunikační kabelové sítě
5.1.1 Uložení kabelového vedení (odstranění nadzemního vedení)

6. ZEMĚDĚLSTVÍ

6.1     Rostlinná výroba
6.1.1. Podpora projektů ekologického zemědělství
6.2     Živočišná výroba
6.2.1. Podpora projektů drobných zemědělců (tradiční chovy -farmy)
6.2.2. Zapojení farem pro agroturistiku a jezdectví
6.3     Nezemědělská činnost zemědělců
6.3.1. Zalesňování neobdělavatelné zemědělské půdy      

7. LESNICTVÍ

7.1    Lesní hospodářství
7.1.1 Zalesňování pozemků
7.1.2 Rekultivace lesních pozemků     

8. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1    Ovzduší
8.1.1 Podpora zavádění ekologického vytápění (snižování podílu spalování tuhých paliv)
8.2    Vodní zdroje a vodohospodářské stavby
8.2.1 Úpravy, obnova a opravy stávajících vodních ploch (rybníky, potoky)
8.2.2 Výstavba nových vodních ploch (rybníky)
8.2.3 Revitalizace části mutějovického potoka v lesoparku Olše
8.3    Odpadové hospodářství
8.3.1 Likvidace odpadu rostlinného původu (kompostování, odvoz na kompostárnu, BRKO
8.4    Krajinotvorná opatření
8.4.1 Protierozní opatření v krajině
8.4.2 Výsadba doprovodné zeleně v krajině podél polních cest
8.4.3. Budování doplňkových staveb a zařízení v krajině (studánky, lávky, lavičky,zídky)  

9. BYDLENÍ

9.1    Pozemky pro bytovou výstavbu
9.1.1 Zajištění pozemků pro bytovou výstavbu včetně základní technické vybavenosti
9.2    Stávající bytový fond
9.2.1 Podpora údržby, oprav a obnovy stávajících zemědělských usedlostí a budov                 typického venkovského urbanismu oblasti        

10. PODNIKÁNÍ

10.1.   Zařízení pro obchod a služby
10.1.1 Podpora vzniku obchodů a provozoven poskytujících služby obyvatelstvu 
10.2.   Pracovní příležitosti
10.2.1 Podpora vzniku a udržení pracovních příležitostí     

11. CESTOVNÍ RUCH

11.1    Podnikatelské subjekty v oblasti cestovního ruchu
11.1.1 Podpora vzniku stravovacích zařízení v obci a ubytování pro turisty
11.1.2 Podpora rozvoje doplňkových služeb cestovního ruchu
11.2    Turistická infrastruktura
11.2.1 Cyklistické trasy - značení, úprava povrchů
11.3.   Propagace a prezentace turistického regionu
11.3.1 Vytvoření znaků obce a sídel
11.4.   Místní produkty a tradiční řemesla
11.4.1 Podpora projektů místních výrobků a tradičních řemesel        

12. OBČANSKÁ VYBAVENOST

12.1.  Budovy a zařízení občanské vybavenosti
12.1.1 Stavební úpravy a udržovací práce obecního úřadu
12.1.2 Nákup výstroje a výzbroje pro požární družstvo
12.1.3 Generální oprava hasičského auta nebo nákup nového
12.1.4. Rekonstrukce střechy požární zbrojnice, hromosvod
12.2   Veřejná prostranství
12.2.1 Obnova, údržba a úpravy veřejných prostranství včetně veřejné zeleně
12.3   Veřejné služby
12.3.1 Opatření ke zvýšení bezpečnosti osob a ochrany majetku v obci

13. KULTURA

13.1.   Kulturní zařízení
13.1.1 Obnova a úpravy kulturního sálu v Mutějovicích a Lhotě pod Džbánem
13.2.   Kulturní aktivity
13.2.1 Rozšíření aktivit podporujících tradicí (advent, masopust a pod.)
13.2.2 Podpora konání výstavní činnosti, lidových zvyků a podobných akcí
13.2.3 Podpora spolků působících v naší obci při pořádání kulturních a společenských               akcí

14. SPORT

14.1    Sportovní zařízení
14.1.1 Výstavba víceúčelového sportovního areálu pro míčové hry v Mutějovicích
14.1.2 Obnova běžecké dráhy sportovního areálu
14.1.3 Stavební úpravy a udržovací práce sokolovny - tělocvičny ZŠ
14.1.4 Výstavba víceúčelového hřiště ve Lhotě pod Džbánem
14.2    Sportovní aktivity
14.2.1 Podpora programů na využití sokolovny pro sportovní činnost dětí a mládeže      

15. SOCIÁLNÍ SLUŽBY

15.1    Zařízení pro poskytování sociálních služeb
15.1.1 Stavební úpravy DPS Lhota pod Džbánem        

16.  ŠKOLSTVÍ

16.1   Školská zařízení
16.1.1 Stavební úpravy a udržovací práce v budově základní školy
16.1.2 Obnova a stavební úpravy školní družiny
16.1.3 Vybavení učeben novými pomůckami a školním nábytkem       

17. ZDRAVOTNICTVÍ

17.1. Stavební úpravy a udržovací práce - budova zdravotního střediska       

18.  PAMĚTIHODNOSTI

18.1.    Obnova památek
18.1.1. Obnova, úpravy a údržba památek kostel sv. Prokopa a další památníky,
            sochy a kostely
18.1.2. Údržba drobných nechráněných pamětihodností
18.2     Historie, písemnictví
18.2.1  Podpora projektů k oživení historie a tradice chmelařství, hornictví     

19. OBČANSKÁ SPOLEČNOST

19.1    Zařízení občanské společnosti
19.1.1  Vybudování prostor pro zájmovou a spolkovou činnost
19.2     Programy občanské společnosti
19.2.1  Podpora činnosti zájmových spolků a sdružení

Aktuálně

Překlad (translations)

Důležitá telefoní čísla

VIDEO VR 360°

Videem můžete otáčet a rozhlížet se plně v 360 °

K prohlížení je zapotřebí nejnovější verze webového prohlížeče (Opera, Firefox, IE, Safari)

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Teplota

13.7.2024 08:07

Aktuální teplota:

20.7 °C

Vlhkost:

74.9 %

Rosný bod:

16.1 °C

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:98
TÝDEN:1428
CELKEM:905026

Czech POINT

Přístup do státního portálu:

czech point

Klikněte zde

Jsme členy

Mikroregionu Poddžbánsko

MAS Rakovnicko

mapa