Obec Mutějovice
ObecMutějovice

Historie SDH

Historický znak dobrovolných hasičů

Původ založení hasičského sboru povstal jak následuje:

(citace kroniky)

Roku 1878 v květnu měsíci na poplach, že v Krušovicích hoří dvůr, běžel oznámit starostovi obce Františku Štíbrovi Josef Melč, člen obecního zastupitelstva, že v Krušovicích hoří. Pan starosta obce však nebyl doma, tedy oznámil požár Krušovický prvnímu radnímu Josefu Truxovi a zároveň poslal posla Koubka k radnímu druhému p. Josefu Kubínkovi, by se jelo stříkačkou k místu neštěstí, kdežto obou těchto pánů radních doma nebyli. Nezbývalo tudíž Josefu Melčovy jen se starati o příspřež do stříkačky a tu samo u do místa neštěstí dopraviti. A skutečně za malý okamžik vyjel Josef Melč v čele se svou příspřeží a řidičem stříkačky Václavem Bernhartem mistrem kovářským a s přidruženým družstvem v osmi osobách se zahrnující. Na místo neštěstí se přijelo asi ve dvaceti minutách, kdež byla voda hned pohotově a s tou se započal opracovati se stříkacím strojem a spustilo mužstvo stříkačku, tak, že nezůstal při ní jen Josef Melč a strojník.

Druhý rok na to vypukl požár v obci Kněževes, kde se jelo i z obce Mutějovické pomoc namísto neštěstí, v čele stál pan František Štíbr, co starosta obce, pan Václav Bernhard, co řidič stroje. Když se přijelo na místo neštěstí, kde pracovalo více hasičských sborů s mužstvem zorganizovaným a se stroji nové soustavy, tu se nabylo přesvědčení o účinnosti a vytrvalosti hašení.

Stříkačka Mutějovická při tomto požáru nepracovala, za to ale myšlenka o zařízení sboru v Mutějovicích se šířila. Roku 1879 v měsíci prosinci vypukl požár v sousední obci Hředlích a tam vypravena pomoc pouze s voznicemi bez stříkačky, kde se pouze voda přivážela, a to pobídlo p. starostu Františka Štíbra, že usilovněji pracoval na zařízení hasičského sboru v Mutějovicích a za krátký čas svolal výborovou schůzi, jak a jakým způsobem hasičský sbor zaříditi (konec citace kroniky).

1879

A tak roku 1879 za starosty obce Františka Štíbra se obecní zastupitelstvo rozhodlo vyzvat občany, kteří chtějí ke sboru hasičskému přistoupiti. Po přihlášce byla svolána schůze, ve které byl zvolen přípravný výbor z následujících členů: Josef Truxa, Václav Sedmera, Josef Kubínek, František Tvrdý, Josef Melč, Jan Kroupa a František Cibulka. Další schůze se konala dne 18. 12. 1879, ve které stanovy sestaveny byly.

1880

Dne 18. ledna 1880 následovala schůze členská, ve které bylo usneseno sestavení družstva, zakoupení stříkačky, obleků a výzbroje. 4. července 1880 byla přivezena dráhou do Krupé nová ruční potahová stříkačka od pana Fr. Smejkala - továrníka z Prahy Smíchov. Byla vyslána deputace 4 mužů, kteří do obce stříkačku přivezou. Byla očekávána celým sborem a hudbou u mlýna, a ihned se odbýval průvod obcí. Po průvodě bylo přikročeno ke zkoušce, která však dopadla jinak, než se očekávalo. Stříkačka byla vrácena firmě ku opravě a za týden znovu přezkoušena ku spokojenosti celé obce. Hasičský sbor čítal tou dobou 37 členů, předsedou zvolen Josef Melč, který funkci čelního funkcionáře zastával 10 let. Zakoupeno bylo: 37 přílbic, 37 pásů, 35 sekyrek, 38 plátěných obleků, 2 trubky, 38 píšťal, 200 m hadic a 8 m savých hadic. Hasičské zařízení bylo uloženo v hasičské kolně na Malé Straně u č. p. 57 (p. Rais ).

1889

Na valné hromadě zvolen předsedou František Kroupa, který tuto funkci vykonával 10 let.

1893

Účast sboru u 2 požárů v Mutějovicích - stodola u p. Adolfa Hejdy a Josefa Češky.

1894

Sbor u sedmi požárů mimo obec.

1897

Hořelo u pana Josefa Kunce č.p. 73.

1898

Na valné hromadě zvolen předsedou František Kauzner.

1900

V tomto roce byla ustavena Zemská hasičská pohřební pokladna a založen podpůrný hasičský fond.

1901

Požár v obci u Josefa Soukupa a Štíbra.

1903

Všeslovanského sjezdu v Praze se zúčastnilo 14 členů mutějovického sboru,sbor v obci u požárů 2 stohů p. Mareše a požáru stodoly p. Češky.

1904

V Mutějovicích u požáru stodoly p. Roubíka, 3 požáry mimo obec.

1905

Hořela stodola p. Kroupy, kde se hasilo od 3 do 10 hod večer 1908 - 12 členů sboru hasilo požárna domku Fr. Procházky.

1914

Do světové války narukovalo 15 členů hasičského sboru.

1915 - 1918

Ve válečných letechčinnost sboru ustala a byla obnovena až 11.12.1918, na valné hromadě předsedou opět zvolen Kauzner František. Byly nakoupeny nové hadice, sepsán inventář a členové se opět zúčastnili cvičení doma i v sousedních obcích. Sbor se zúčastnil průvodu obcí při prohlášení samostatnosti.

1915

U požárů stodol p. Václava Emingra, Václava Černého, Mareše a stavení Josefa Ulricha.

1919

Navrženo vystoupení od Zemské hasičské pohřební pokladny a zřízení své vlastní u sboru - řád pokladny schválen 3.srpna 1919.

1922

Podána žádost obci o zmotorizování stříkačky.

1923

Ve Velhotě se pořádal sjezd župy Poddžbánsko-Rakovnické, která v r. 1924 čítala 41 hasičských sborů, účast sboru na hašení stodoly p. Tomana.

1925

Vyslána 4 členná komise k firmě Ing. Eberta v Praze k prohlédnutí motorové stříkačky ajejí výkonnosti, stříkačka byla na místě vyzkoušena a předána sboru v září. V říjnu zasílá svůj účet za stříkačku ing. Ebert na částku 24.600,- Kč. Na schůzi výboru přítel jednatel upozorňuje na skutečnost, že před hasickým skladištěm jest před výjezdem na hromadě hnůj a z druhé strany v rohu má p. Rais popela obojí škodí budově i stříkačce a nářadí. Požádána obec o zajištění nápravy.

1926

Nová automobilová stříkačka použita u požáru objektu p.Hamouze, p.Hejdy a p.Cajthamla.

1927

Provedeno měření vzdálenosti od všech vodních nádrží, kam stačí hadice - strojník podává stížnost na velkou vlhkost hasičského skladiště, která škodí stroji i hadicím – podán návrh na vybudování nové zbrojnice, pomoc požáru u p. Melčové Aleny.

1928

Došlok výměně nového označení stejnokrojů u příležitosti Všesborového sjezdu hasičstva v Praze – schválen návrh, aby si přezbrojení uniforem  uhradil každý člen sám.

1929

Při jedné schůzi vedoucích činitelů sboru se starostou obce Josefem Štrosem, domluvili se členové, že by bylo záhodno zakoupit k motorizované stříkačce automobilový podvozek. Z plánu sešlo a přišlo se na myšlenku zakoupiti automobilovou stříkačku a motorizovanou prodati. Dále bylo usnešeno požádati o nabídku následují firmy: Ing. Eberta,Smejkala a Holečka z Prahy. Obecní zastupitelstvo žádost sboru příznivě vyřídilo. Dne 12. května byla automobilová stříkačka přivezena a vyzkoušena u parního mlýna p. Bláhy na 1, 2, 3 a 4 proudy. Bylo nataženo 800 m hadic dále vytaženy do výšky namístní kostel zjištěno, že technicky vyhovuje ve všech směrech (fotodokumentační záznam ze zkoušky byl použit na pamětních listech při 125.výr.). Cena automobilové stříkačky od f. Ebert činila 155.500,- Kč. Z kampeličky bylo vypůjčeno 80.000.- Kč, dary na stříkačku: kampelička 10.000,- Kč, obec 30.000,- Kč, z věcného fondu 20.000,- Kč, u f. Ebert zůstává dluh 15.000,- Kč. V tomto roce byla postavena hasičská zbrojnice na Příči v režii sboru v celkovém nákladu 17.500,- Kč, kdy z vlastního jmění dal sbor 9.641,- Kč a obec 7.859,- Kč. Do nové zbrojnice uložena nová automobilová stříkačka,jedna z prvních na okrese. V tomto roce provedl OÚ regulaci vodní hosp. nádrže - koupaliště, jehož náklady činily 219.000,- Kč za vydatné pomoci sboru.

1930

V Mutějovicích se koná sjezd župy Poddžbánsko - Rakovnické. Rozhodnuto vyfotografování automobilové stříkačky a při sjezdu prodávat foto za 1,- Kč - objednáno 200 ks.Tomto roce založena jinošská skupina jejíž členy se stali: Václav Mágr, František Krob, Karel Bauer, Václav Černý, Oldřich Haupt, Rudolf Tvrdý, František Tvrdý a Emil Mikeš. U rybníka u Olší byla postavena kašna na odběr vody dovoznic a pro jiné potřeby.

1931

Byly provedeny úpravy hrází rybníka v Olších, upravena hospodářská nádrž – koupaliště, proveden obtok povrchové vody cementovým potrubím.

1933

Zbudována dřevěná věž na sušení hadic na „ Na Příči sbor pomáhalpři čištění koupaliště.

1935

Z činnosti sboru: v tomto roce se uskutečnilo 10 pořadových cvičení sežebříky, 9 cvičení se stříkačkou, jeden požár, vysláno 87 požárních stráží.

1939

Sbor požádal MNV o příspěvek na opravu zbrojnice.

1940 - 1945

V letech válečných v kronice nebyl nalezen zápis - všechny účty na požární ochranu hradila obec. Požární sbor Mutějovicích od svého založení až po II. světovou válku patřil vždymezi nejaktivnější složky v obci. Staral se o výchovu vlastní požární mládeže, zúčastňoval se všech cvičení v rámci okresu, pořádal velké množství společenských a kulturních akcí. Příjmy z plesů, zábav a pořádání divadelních her byly využívány na nákup požární techniky a vybavení sboru.

1946

5. ledna zahájena činnost požárního sboru, starostou zvolen p. Mráz Marek, který se přiženil do statku u Kořenů, pokladník Cajthaml František, velitel Antonín Toman. V tomto roce byla provedena generální oprava stříkačky Josefem Šindlerem

1948

Na přípis místního obecního výboru NF byl zbaven funkce pokladníka František Cajthaml, sbor se zúčastnil 75.výročí založení sboru v Rakovníku, 3 požárů z toho jeden u pana Jaroslava Baziky v Mutějovicích. Bylaprovedena oprava střechy na požární zbrojnici a oprava sušáku na hadice.

1949

MNV uhradil výměnu pneumatik a disků u automobilové stříkačky, oprava stála 28 tis. Kč.

1950

V tomto roce vznikla Místní jednota Československého hasičstva (JČSH) za starosty obce Josefa Čudy.

1951

MNV uhrazena oprava stříkačky - byla provedena výměna rychlostní skříně, členové se zúčastnily brigády na čištění koupaliště.

1953

Vznikl Československý svaz požární ochrany ČSPO - starostou obce jeden rok p. Bohumil Rybáček.

1954

Za starosty obce Ladislava Kopty byla provedena výměna střechy požární garáže (krovů a krytiny).V tomto roce obnoveno pořádání hasičských plesů.

1956

Zrušena pohřební pokladna Místní jednoty sboru hasičů.

1958

jednáno s předsedou MNV Františkem Vestfálem o návrhu na vybudování nového rybníka na "Poustce".

1959

V tomto roce zvolen předsedou MJ PO Miroslav Šindler, požární jednotka obdržela novou stříkačku PPS 16.

1960

Okresním národním výborem v Rakovníku přidělen vůz TATRA 805.

1964

V lednu zvolen předsedou Jaroslav Kurc, v prosinci v nových volbách p. Ladislav Skůra

1965

Dobudována klubovní místnost v hasičské zbrojnici, v prosinci opět zvolenpředsedou Jaroslav Kurc.

1966

Tento rok bylo na ONV jednáno o odebrání požárního auta a přidělení nového.

1967

Předsedou MJ PO se stává Jiří Čebiš, velitelem Emil Kubát.

1968

Předsedou byl zvolen Oldřich Roubík, velitelem Václav Černý,preventistou František Pikrt - výbor zvolen na období 3let. Z Rakovníka přivezeno nové požární auto ERENA, stará TATRA 805 zůstává. Bylo jednáno o garáži pro T 805 V tomto roce jednáno o předání mutějovického praporu do muzea v Rakovníku.

1969

S MNV započato jednání o výstavbě nové požární zbrojnice, určeno místo u hřbitova, byl podán návrh na montované garáže od podniku PREFA, započato s výstavbou požární zbojnice, která byla postupně dokončována do r. 1974.

1974

Započato s přestěhováním požární techniky a výzbroje a dokončováním úprav
okolo zbrojnice, předsedou zvolen p. Jaroslav Macek.

1975

MNV poskytl finanční prostředky na nové vybavení a nákup uniforem. V tomto roce zvolen předsedou Václav Beránek, výbor doplněn o Jiřího Haupta, jako velitele družstva

1976

Pod vedením velitele Jiřího Haupta bylo sestaveno družstvo mladých požárníků, kteří se zúčastnily všech soutěží v Krupé, Řevničově a Kroučové. Na popud velitele jsou zajištěny stejnokroje pro mladé hasiče.V tomto roce zasahují požárníci na požáru u Kounova, kde hořel lán pšenice a 2x výjezd k lesnímu požáru na Džbáně

1977

Požárníci vybudovali nový sušák za požární zbrojnicí, kde nejvíce hodin odpracoval Miroslav Šindler, Jaroslav Pavlík aFrantišek Pikrt. V tomto  roce bylo odpracováno na úpravě koupaliště 250 hod a hod na výstavbě MŠ. Na úpravě okolí PZ a dokončení jímky odpracováno 250 hod.Největší počet hodin odpracoval Jiří Haupt, Alexandr Duben, Antonín Frélich, Václav Beránek a František Pikrt.

1978

V tomto roce došlo k omlazení výboru, kde byli zvoleni byli tito členové: Bláha Milan, Pavel Žibrún, Ivan Pinka, Haupt Zděněk, Frélich Karel a Koláček Vladimír

1979

Sbor obdržel od ONV v prosinci speciální dopravní vozidlo - AVIA DVS 12 včetně požární výzbroje a stříkačky PPS 12.

1980

Sbor se účastnil 3 požárů mimo obec – Krupá, Nesuchyně, Krušovice.

1983

Účast na požáru v Chrášťanech a Kounově.

1988

Sbor u 9 požárů mimo obec, v Mutějovicích požár stodoly p.Cibulky.

1984

Dne 18.5.1984 přidělena sboru od ONV 6 let starou cisternovou automobilovou stříkačku Škoda CAS 25 - Š RTHP 706.

1997

Dne 2. prosince zemřel dlouholetý předseda sboru p. Václav Beránek.

1998

Novým starostou sboru byl na valné hromadě zvolenp. Jiří Hejda.

2000

Na valné hromadě starostou sboru zvolen p. Miroslav Amler.

2002

Starostou sboru zvolen p. František Pikrt.

2003

Oslavy 125. výročí založení sboru dobrovolných hasičů Mutějovice.

2007

Prodej vozidla Avia za 40.000,- Kč jednotce SDH Nesuchyně.

2008

Vybavení jednotky SDH kompletními zásahovýmí obleky s využitím dotace KÚ Středočeského kraje ve výši 135.000,- Kč a spoluúčastí obce ve výši 15.000,- Kč.

2009

Provedena oprava karoserie a čerpadla vozidla CAS 25 s využitím dotace KÚ Středočeského kraje ve výši 70.000,- Kč a spoluúčastí obce ve výši 10.000,- Kč.

2010

Vybavení jednotky SDH plovoucím čerpadlem Aphibio 1000 v hasičské zbrojici provedeno zateplení stropů, oprava elektroinstalace a instalace akumulačního vytápění.

2011

Vymalování klubovny a garáží,instalace přívodu vody a oprava sociálního zařízení a 
oprava stříkačky PPS 12 výměna chlazení a oprava elektroinstalace.

2012

Dne 27. května zemřel velitel jsednotky SDH pan Zdeněk Beránek. S využitím dotace KÚ Stř. kraje ve výši 60.000,- Kč a spoluúčastí obce ve výši 10.000,- Kč byla provedena oprava spojky, palivového potrubí a výměna těsnění
pod hlavami válců na vozidle CAS 25 a dovybavení jednotky SDH elektrocentrálou a osvětlovací rampou, provedena instalace plynového vytápění WAW v hasičské zbrojnici, montáž plastových oken z důvodu zamezení úniku tepla.

Spolky

Překlad (translations)

Důležitá telefoní čísla

VIDEO VR 360°

Videem můžete otáčet a rozhlížet se plně v 360 °

K prohlížení je zapotřebí nejnovější verze webového prohlížeče (Opera, Firefox, IE, Safari)

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Teplota

19.7.2024 05:07

Aktuální teplota:

17.0 °C

Vlhkost:

73.9 %

Rosný bod:

12.3 °C

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:11
DNES:62
TÝDEN:916
CELKEM:906365

Czech POINT

Přístup do státního portálu:

czech point

Klikněte zde

Jsme členy

Mikroregionu Poddžbánsko

MAS Rakovnicko

mapa