Obec Mutějovice
ObecMutějovice

Školní řád

 
 
 
 
 
 
ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ MUTĚJOVICE

 
 
 
 1. Práva žáků
D) Rodiče žáků
Rodiče žáků mají právo informovat se na chování a prospěch svého dítěte u vyučujících a třídních učitelů v určených konzultačních hodinách,nebo po předchozí domluvě v jinou dobu.Není dovoleno narušovat v této souvislosti vyučování.
Rodiče žáků mají právo vznášet připomínky a podněty k práci školy u vyučujících nebo ředitele školy.
Při omlouvání dítěte postupují – viz část B) Docházka do školy
E ) Pravidla pro hodnocení žáků
Hodnocení a klasifikace žáků vychází ze zákona č.561/ 2004 Sb. o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) a Vyhlášky č.48/2005 o základním vzdělávání .
Hodnocení a klasifikace probíhá soustavně a nepřetržitě po dobu celého školního roku , je přiměřeně náročná a pedagogický pracovník při ní uplatňuje vůči žákovi patřičný takt a respektuje jeho individuální zvláštnosti , dále přihlíží k jeho případnému zdravotnímu postižení , zvláště ke specifickým poruchám učení a k dalším okolnostem , které by mohly kvalitu práce žáka ovlivnit.
 1. Klasifikace prospěchu
 2. 1.1. Podklady pro klasifikaci prospěchu
  Soustavné diagnostické sledování žáka , kvality jeho práce a připravenosti na vyučování , kontrolní písemné práce , další zkoušky :ústní,písemné,grafické (výtvarné ) , praktické , pohybové,didaktické testy , výsledky dalších činností žáka , konzultace s ostatními učiteli a výchovným poradcem .
  1. Pravidla pro klasifikaci prospěchu
  2. Žáci jsou klasifikováni ve všech vyučovacích předmětech uvedených v učebním plánu příslušného ročníku , včetně nepovinných předmětů.Klasifikační stupeň určí učitel vyučovacího předmětu.Při klasifikaci sleduje v jaké míře a kvalitě si žák osvojuje poznatky a dovednosti , jak je dovede aplikovat ,jak ovládá základní komunikační prostředky,jak se u žáka projevují rysy samostatného myšlení , jak je schopen samostatně studovat vhodné texty.Obsah zkoušek a kontrolních prací musí odpovídat probranému a procvičenému učivu, učitel si vede soustavnou evidenci o každé klasifikaci , klasifikace významnějších zkoušek je zaznamenávána do žákovských knížek.Souhrnná klasifikace za pololetí je zaznamenávána v evidenci vyučujícího, v katalogovém listu žáka a na vysvědčení . O klasifikaci jsou prokazatelným způsobem informováni zákonní zástupci žáka.
  3. Stupnice pro klasifikaci prospěchu
  4. 1 - výborný
   2 - chvalitebný
   3 - dobrý
   4 - dostatečný
   5 - nedostatečný
    
  5. Kritéria klasifikace
  Stupeň 1 ( výborný )
   
  Žák ovládá požadované poznatky , fakta , pojmy , definice a zákonitosti uceleně , přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi.Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti.Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů , myslí logicky správně , je schopen samostatně studovat vhodné texty.
   
  Stupeň 2 ( chvalitebný )
   
  Žák ovládá požadované poznatky , fakta, pojmy , definice a zákonitosti v podstatě uceleně , přesně a úplně.Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti.Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů , ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti , je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty.
   
  Stupeň 3 ( dobrý )
   
  Žák má v ucelenosti , přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků , faktů , pojmů , definic a zákonitostí nepodstatné mezery.Při vykonávání požadovaných intelektuálních a motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat.V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb , v ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti , přesnosti a výstižnosti , je schopen samostatně studovat podle návodu učitele.
   
   
   
   
   
  Stupeň 4 ( dostatečný )
   
  Žák má v ucelenosti , přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby.Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný.V logice myšlení se vyskytují závažné nedostatky , myšlení není tvořivé.Při samostatném studiu má velké těžkosti.
   
  Stupeň 5 ( nedostatečný )
   
  Žák si požadované poznatky neosvojil dostatečně uceleně , přesně a úplně , má v nich závažné a značné mezery. Jeho schopnost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi podstatné nedostatky.V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s pomocí učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení , v ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti , přesnosti i výstižnosti.Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele , nedovede samostatně studovat.
   
   
 3. Klasifikace chování
 4.  
  2.1. Pravidla pro hodnocení a klasifikaci chování
   
  Chování žáka se hodnotí v průběhu celého školního roku , jedná se zejména o dodržování obecných norem soužití v kolektivu žáků , pedagogických pracovníků a dalších zaměstnanců školy a dodržování pravidel chování stanovených Řádem školy a řády odborných učeben.
  Třídní učitel může žákovi podle závažnosti provinění udělit napomenutí nebo důtku třídního učitele , zapíše je žákovi do žákovské knížky a zároveň do jeho katalogového listu , v případě závažného provinění vůči pravidlům chování uděluje ředitel školy ředitelskou důtku, o které musí být prokazatelně uvědomen zákonný zástupce žáka , třídní učitel zapíše ředitelskou důtku do žákova katalogového listu .
  Za mimořádně úspěšnou práci , záslužný čin , projev humánnosti může být žákovi udělena pochvala , kterou zapisuje do žákovské knížky třídní učitel , vyučující příslušného předmětu ( týká-li se činnost daného předmětu ) nebo ředitel školy , pochvala zapsaná na vysvědčení může být udělena po projednání v pedagogické radě a tuto pochvalu zaznamenává třídní učitel do katalogového listu žáka .
  Chování se klasifikuje vždy v závěru obou pololetí , klasifikaci navrhuje třídní učitel po projednání s ostatními učiteli ,sníženou známku z chování projednává pedagogická rada.
  Při klasifikaci chování se přihlíží k věku a morální a rozumové vyspělosti žáka , k uděleným opatřením pro posílení kázně ( napomenutí a důtka třídního učitele ) se přihlíží pouze tehdy , pokud tato nebyla účinná , klasifikace chování nehodnotí chování žáka mimo školu s výjimkou případů, jejichž projednávání se škola přímo účastní . O klasifikaci chování , zvláště o důvodech udělení sníženého stupně z chování informuje zákonné zástupce prokazatelným způsobem třídní učitel.
  1. Výchovná opatření
  Napomenutí a důtka třídního učitele - za drobné přestupky proti školnímu řádu a pravidlům slušného chování
  Důtka ředitele školy - za závažné nebo opakované přestupky proti školnímu řádu a pravidlům slušného chování
  Řešení přestupků žáka před výchovnou komisí školy ( ředitel , zástupce ředitele , výchovný poradce , třídní učitel )
   
  2.3.Stupnice pro klasifikaci chování
  Chování je klasifikováno těmito stupni :
  Stupeň 1 – velmi dobré
  Stupeň 2 – uspokojivé
  Stupeň 3 – neuspokojivé
   
  Stupeň 1 ( velmi dobré )
  Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a aktivně prosazuje ustanovení Řádu školy.Má dobrý vztah ke kolektivu třídy a školy ,přispívá k jeho upevňování a k utváření pracovních podmínek pro vyučování a pro výchovu mimo vyučování.Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle.
  Stupeň 2 ( uspokojivé )
  Chování žáka je v podstatě v souladu s pravidly chování s ustanoveními Řádu školy.Dopustí se závažnějšího přestupku ( např. neomluvená absence nebo se opakovaně dopouští méně závažných přestupků.Nepřispívá aktivně k upevňování kolektivu , je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.
  Stupeň 3 ( neuspokojivé )
  Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům chování nebo Řádu školy , zpravidla se přes udělení důtky ředitele školy dopouští dalších přestupků , narušuje závažným způsobem činnost kolektivu nebo poklesků v mravném chování.Za velmi závažný přestupek je např. považováno šikanování , jakákoliv forma násilí ( fyzická i psychická ) , zneužívání a šíření návykových látek , úmyslné poškozování školního majetku , neomluvená absence ( více než 10 hodin ) apod.
   
 5. Celkové hodnocení žáka
 
Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni :
 1. prospěl (a) s vyznamenáním
 2. prospěl (a)
 3. neprospěl (a)
Žák je hodnocen stupněm
 1. prospěl(a) s vyznamenáním , není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 – chvalitebný , průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré
 2. prospěl(a) , není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný
 3. neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný
 
Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou se hodnotí na vysvědčení stupni :
 1. pracoval(a) úspěšně
 2. pracoval(a)
 1. Postup do vyššího ročníku
 2. Do vyššího ročníku postoupí žák,který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného zaměření.Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně (1.-5. roč.) , který již v rámci prvního stupně opakoval ročník,a žák druhého stupně (6. – 9.roč.) , který již v rámci druhého stupně opakoval ročník , a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka.
  4.1. Opravné zkoušky
  Žáci devátého ročníku a žáci , kteří dosud na daném stupni neopakovali ročník ,a neprospěli nejvýše ze dvou předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření , konají opravné zkoušky.
  Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví , neprospěl.
  Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku a žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku.
   
   
 3. Hodnocení a klasifikace žáků se specifickými poruchami učení
 4. Učitel volí takové formy a druhy zkoušení , které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá porucha negativní vliv , důraz klade na ten druh projevu , ve kterém má dítě předpoklady podávat lepší výkon , klasifikace musí být doprovázena hodnocením, tj. vyjádřením pozitivních stránek výkonu a specifická porucha dítěte se bere v úvahu ( mírnější klasifikace ).
 5. Komisionální přezkoušení žáka
Má-li zástupce žáka pochybnosti o správnosti klasifikace v jednotlivých předmětech na konci 1. nebo 2. pololetí , může do 3 dnů ode dne , kdy bylo žákovi vydáno vysvědčení ,požádat ředitele školy o jeho komisionální přezkoušení.
Tříčlennou komisi tvoří předseda , přísedící a zkoušející , jmenuje ji ředitel školy a přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka.O komisionální zkoušce se pořizuje protokol , výsledek přezkoušení je konečný a je prokazatelným způsobem sdělen zástupci žáka.
 
 
Všechna práva žáka vyplývají z Mezinárodní úmluvy o právech dítěte :
Formulovat své vlastní názory , svobodně tyto názory vyjadřovat ve věcech , které se ho týkají , při čemž se jeho názorům musí věnovat patřičná pozornost odpovídající jeho věku a úrovni.
Svobodně vyhledávat,přijímat a rozšiřovat informace všeho druhu bez ohledu na hranice , ať ústně , písemně nebo tiskem , prostřednictvím umění nebo jakýmikoliv prostředky podle své volby.Omezení těchto práv mohou být pouze taková , jaká stanoví zákon.
Svoboda myšlení , svědomí , náboženství.
Povinností rodičů / zákonných zástupců / je vést dítě při výkonu jeho práva způsobem odpovídajícím jeho rozvíjejícím se schopnostem.
Přístup k informacím a materiálům z různých národních a mezinárodních zdrojů, zejména takovým,které jsou zaměřeny na rozvoj jeho sociálního , duchovního , mravního a tělesného blaha.
Oba rodiče mají společnou odpovědnost za jeho vývoj.
Ochrana před všemi formami sexuálního zneužívání a před kontaktem s narkotiky a psychotropními látkami.
Vyžadovat zvláštní péči v případě tělesného či duševního postižení.
Kázeň ve škole bude zajišťována způsobem slučitelným s lidskou důstojností dítěte .
Být chráněn před hospodářským vykořisťováním a vykonáváním práce, která může být nebezpečná, bránit jeho vzdělání, poškozovat zdraví nebo tělesný, duševní,duchovní,mravní a sociální rozvoj.
Předkládat návrhy na zkvalitnění činnosti školy.
Plně využívat vybavení školy pro své další vzdělávání a výchovu.
Navštěvovat doučování a konzultace u pedagogických pracovníků.
V případě , že se žák cítí jakýmkoli způsobem ohrožován ze strany spolužáků nebo dospělých osob, a je tato skutečnost prokazatelná , má nárok na vyšetření záležitosti a na následném opatření vedoucí k nápravě situace.Stejné právo mají zákonní zástupci žáka.
 • Docházka do školy
 • Žák je povinen chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastnit se činností, které ředitel školy vyhlásí jako povinné.Docházka do nepovinných předmětů a zájmových kroužků ,do školní družiny /školního klubu/ je pro přihlášené a přijaté žáky povinná.
  Nepřítomnost žáka na vyučování omlouvá zástupce žáka prostřednictvím žákovské knížky.Nemůže-li se žák z nepředvídaných důvodů zúčastnit vyučování, je zástupce žáka povinen oznámit třídnímu učiteli do 3 dnů důvod nepřítomnosti.
  Onemocní-li žák nebo některá z osob,s nimiž bydlí nebo je v trvalém styku,přenosnou nemocí, oznámí to zástupce žáka ihned řediteli školy.
  Škola může požadovat lékařské potvrzení o nemoci žáka či jiný úřední doklad potvrzující odůvodněnost nepřítomnosti žáka.
  Za důvod omluvitelné nepřítomnosti žáka ve škole se uznává: nemoc žáka, popřípadě lékařem nařízený zákaz jeho docházky do školy, mimořádná událost v rodině, soutěže a reprezentace školy.
  Ze zdravotních a jiných vážných důvodů může být žák zcela nebo z části uvolněn z vyučování některého předmětu , a to buď na celý rok nebo na jeho část.Žáka uvolňuje ředitel školy na základě vyjádření vyučujícího učitele a obvodního /dětského / lékaře.
  Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování nebo činností pořádaných školou z důvodů předem známých , předloží třídnímu učiteli písemnou žádost o uvolnění od svého zákonného zástupce/rodičů/.Na jednu hodinu uvolňuje vyučující předmětu , na jeden den třídní učitel.O uvolnění delší než jeden den rozhoduje ředitel školy.
  Pokud je žák nepřítomen na více než 40 % hodin výuky, nařídí ředitel komisionální přezkoušení za příslušné pololetí.
   
 • Chování žáka
 • Žáci dodržují pravidla hygieny a bezpečnosti ve škole i mimo školu.Při každém svém počínání mají na paměti nebezpečí úrazu. Žáci jsou povinni chránit své zdraví i zdraví svých spolužáků a pracovníků školy.
  Žáci dodržují zásady kulturního chování ,zdraví důstojným způsobem učitele, zaměstnance a jiné dospělé osoby.Ve styku s pracovníky školy užívají žáci oslovení “pane řediteli ” , ,, paní učitelko” apod.
  Žáci šetrně zacházejí s učebnicemi a školními potřebami , do školy nenosí věci, které by mohly ohrozit zdraví , způsobit úraz, nebo ohrožovat mravní výchovu žáků.
  Nošení,držení,distribuce a zneužívání návykových látek , stejně jako pití alkoholických nápojů a kouření, je žákům zakázáno.
  Žáci se aktivně účastní vyučování a nenarušují nevhodně průběh vyučovacích hodin..Před ukončením vyučování nesmějí žáci bez dovolení vycházet ze školní budovy.V organizaci učebního dne jsou stanoveny podmínky, za kterých je žákům dovoleno pobývat ve školních prostorách v době mimo vyučování.
  Ve školní družině a ve školním klubu se žáci chovají podle pokynů vychovatelů.Bez dovolení nebo omluvy se nevzdalují ani neodcházejí domů.Nepřítomnost žáka ve školní družině /školní klubu/ se omlouvají stejným způsobem jako neúčast při vyučování.
   
   
  Ve školní jídelně se žáci chovají ukázněně a dodržují hygienická a společenská pravidla stolování.Řídí se pokyny vedoucí školní jídelny,učitelů a vychovatelů,kteří mají pedagogický dozor.
  Při účasti na akcích , které organizuje škola , žáci dodržují ustanovení školního řádu.
   
   

  Obec

  Překlad (translations)

  Důležitá telefoní čísla

  VIDEO VR 360°

  Videem můžete otáčet a rozhlížet se plně v 360 °

  K prohlížení je zapotřebí nejnovější verze webového prohlížeče (Opera, Firefox, IE, Safari)

  Virtuální prohlídka

  Virtuální prohlídka

  Mobilní aplikace

  Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

  Teplota

  14.4.2024 15:04

  Aktuální teplota:

  21.7 °C

  Vlhkost:

  44.3 %

  Rosný bod:

  9.0 °C

  Návštěvnost

  Návštěvnost:

  ONLINE:2
  DNES:110
  TÝDEN:1079
  CELKEM:873355

  Czech POINT

  Přístup do státního portálu:

  czech point

  Klikněte zde

  Jsme členy

  Mikroregionu Poddžbánsko

  MAS Rakovnicko

  mapa