Obec Mutějovice
ObecMutějovice

Zpráva o činnosti obce za rok 2006

Činnost obce v roce 2006Zpráva o činnosti obce za r. 2006

Skončil rok 2006, rok voleb do Poslanecké sněmovny PČR a  rok komunálních voleb do zastupitelstev obcí.

   Staré zastupitelstvo obce se v r. 2006 sešlo na 5ti veřejných zasedáních,   100%  účast měli  p. Šmíd,  Konopásková,  Jánský,  Kafková  a ing. Rosová , 80%  účast  p. Kestřán, Pátek    a p. Rajdlová,   60% účast p. Petrášová a Záveská,    20% účast p.  Košulič.   Zastupitelé obce se během roku podíleli na práci komisí a výborů

   Pravidelně i dle   potřeby   pracovala   komise  výstavby  a životního  prostředí  v  čele  s  Ing. Rosovou, komise SPOZ - s předsedkyní  p.  Rajdlovou  a  finanční  výbor  v  čele  s p. Kestřánem.   I v tomto roce vyvíjel mimořádnou činnost    kontrolní  výbor  jehož  předsedkyní byla od počátku roku 2005 p. Marie Kafková.


   Svoji činnost ukončila skupina lidí  velmi  spolehlivých , pracovitých  a obětavých,  kteří  pro dobro obce dali vše, a bez pochyb mohli odejít s  pocitem  dobře  vykonané  práce. Jejich velkou výhodou bylo, že se sešli lidé,   kteří téměř všichni,  měli  velké  a praktické  zkušenosti z bývalých pracovišť, funkcí, společenských  organizací  a  v neposlední  řadě  i z podnikatelské  činnosti a tyto  zkušenosti  využívali  pro  rozvoj obce.

   Nově zvolené zastupitelstvo obce se sešlo na 2 zasedáních se 100% účastí, a to 1.listopadu na zasedání ustavujícím    a na zasedání dne   21.12.2007, kde byly  ustaveny  komise, jmenováni předsedové a členové jednotlivých komisí a výborů.


 


  Složení nového zastupitelstva obce a funkce :
Amler Miroslav - I. místostarosta obce
Bláhová Kateřina - předsedkyně Sboru pro občanské záležitosti
Česal Miloš - předseda komise výstavby a životního prostředí
Jánský  Libor,  člen  kontrolního  výboru
Kafková Marie - předsedkyně kontrolního výboru
Konopásková Růžena - starostka obce
Melč Marek - člen finančního výboru
Petrášová Simona - předsedkyně finančního výboru
Pinka Martin - II. místostarosta  obce
Štechmiler Jaroslav - člen komise výstavby a životního prostředí
Švamberk Josef - člen komise výstavby a životního prostředí


  Rozpočet na rok 2006   byl v únoru   schvalován   jako nevyrovnaný  v objemu  příjmů  7.431.400,- Kč a výdajů   8.492.400,- Kč, za  předpokladu  použití  zůstatku  BÚ z r. 2005.


  Krom běžných výdajů na priority byly z rozpočtu uhrazeny následující akce : 
 

-oprava přístupové komunikace do areáluMŠ, ZS a školní družiny včetně  rekonstrukce   parkoviště u ZS  / R 850 tis. / náklady činily 811.474,- Kč / z toho 125 tis.    dotace z POV kraje

-     dále bylo rozhodnuto, že současně bude provedena i oprava chodníku a
parkoviště před školou - nebylo rozpočtováno -  náklady činily 265 tis. Kč, včetně vícenákladů 20.350, -Kč na rekonstrukci části  veřejného osvětlení, svodů do   kanalizace a  uzemění hromosvodů                                                                                                     

-     zřízení nového bytu / po provozovně kadeřnictví / v čp. 4 -  náklady   119.530,- Kč - z toho činilo :
- 43.640,- Kč f. Koutecký /vodovod, kanalizace, radiátory, WC, topení, bojler /
- 68.778,- Kč - stavební práce f. Česal /podlahy, omítky, obklady, dlažba,
                     malování /
- 7.112,- Kč - f. Bureš - část elektroinstalace - bude dokončeno v r. 2007  

-     byla dokončena III. etapa územního plánu obce - náklady činily 183.674,- Kč,  který se podařilo dne 21.12.2006   schválit    / celkové náklady na pořízení  ÚPO 427.569,- Kč /

-     splátka úvěrů - 456 tis. Kč / úvěry na akce obnova školy a plynofikaci /

-     rekonstrukce provozovny kadeřnictví / po bývalé provozovně mandlu / - náklady    166.511,- Kč z toho :
62.600,- f. Koutecký / vodovod, kanalizace, vytápění, umyvadla, bojler, WC, vodoměry /
- 95.350,- f. Česal /dveře, podlahy, omítky, snížení stropů, lino, dlažba, obklady, odvětrání /
- 15.000,- f. Kubínek - nátěr oken
- 13.456,- f. Bureš - část elektroinstalace – dokončení v r. 2007

-   výstavba čistírny odpadních vod/ ČOV /   a celkové odvodnění dvora bytového domu čp. 4 - náklady 264.600,- Kč

-    pořízení PD na výstavbu   ČOV   9.000,- Kč

-    oprava části hřbitovní zdi ve Lhotě pod Džbánem - 40 tis. Kč

- geometrickéodd. plány,  parcelizace a pořízení projektové dokumentace k ÚŘ  na stavbu 22 RD v zástavbové lokalitě u Hředel - 145.845,- Kč

-    bylo započato se zpracováním lesního hosp. plánu na r. 2008 – 2010              náklady   - 13 tis. Kč

-     rekonstrukce výdejny jídel v MŠ – dle norem EU - 89.975,- Kč -   toho     - 29.250,- Kč f. Koutecký /vodovod, kanalizace, umyvadla, bojler, odpady /
- 19.385,- Kč f. Česal /obklady, podlahy, lino, umístění nábytku, prac. plochy /
-   5.400,- Kč f. Bureš – rozvod elektroinstalace k bojleru                         - 39.000,- Kč - nákup kuch.linky a myčky na nádobí

-     údržba zeleně prostřednictvím mikroregionu Poddžbánsko / 70 tis. dotace z POV Stř. kraje + 47 tis. spoluúčast obce - /zajištěn bezpečnostní řez u všech lip na území  obce,  provedena  výsadba 6 ks  lip, 4 jeřabiny,  3  kulové  javory  a  vysázen  parčík u  čp. 25

-  činnost mikroregionů - členské   příspěvky činily 115 tis. Kč              / Svazek měst a obcí Rakovnicka - 24 tis,  Lounské Podlesí 8 tis, Poddžbánsko    4 tis.   + 47 tis. podíl obce k dotaci, 36 tis. příspěvek na provoz inf. kanceláře /

-   oprava komunikací - nemalé úsilí i finančních prostředků na znalce a právníka bylo vynaloženo   k  tomu,  aby   stavební   firma   provedla   opravu  povrchů  po  akci
plynofikace  na  základě
   podané  reklamace  z  r. 2005  byly  provedeny  opravy
povrchů v ul. Lidická, Chludilova,    v ul. l. máje,    5. května a části ulice Na Výsluní v hodnotě cca 350 tis. Kč 

byla dokončena další víceúčelová sportovní plocha v areálu školya to díky získané
dotaci ze Středočeského kraje ve výši  70 tis. Kč - natuto akci přispěla   SRDPŠ ZŠ částkou 30 tis,   zbytek byl hrazen z RF ve výši 20 tis. Kč - celkové náklady  činily  120  tis.  Kč

-  obecní rozhlas náklady 26  tis.  Kč  -  nový  stožár  a 3  reproduktory  u čp. 117 křižovatka na Lhotu / rozbité po havarii osobního auta /


  Můžeme konstatovat, že se podařilo splnit všechny plánované a rozpočtované akce,
kromě nedokončených úprav bytu v čp. 4 a provozovny kadeřnictví, u kterých zbývá  dokončení elektroinstalace včetně zřízení nových odběrů – elektroměrů - dokončí  f. Bureš  v r.  2007


    Uskutečnily se i některé akce neplánované a nerozpočtované :

      -Z větších akcí to byla již shora uvedená oprava chodníku a parkoviště včetně
 víceprací   před základní školou - náklady 285.350,- Kč.
-Dále z akcí nad plánovaný rozpočet se uskutečnila výměna okapových  žlabů  u bytových domů čp. 4 a čp. 16 - 24.334,- Kč
-
Rozpočtovým opatřením byla 
-Byla zřízena část kanalizace o délce 25 m za účelem odvodnění okolí RD čp.
136 křižovatka u pomníku M.J.Husa
-Pro požární jednotku v Mutějovicích byla zakoupena nová radiostanice za
 17,5 tis. Kč, na kterou obec obdržela dotaci od Středočeského kraje.
-Sboru dobrovolných hasičů ve Lhotě pod Džbánem poskytla obec dotaci ve výši  21.600,- Kč na akce ke 120. výročí založení sboru  / hudba, nákup lina kuchyňka, malování výčepu, věnce, pozvánky, pamětní listy /


  Ke konci měsíce května bylo provedeno o rok prodloužené, závěrečné vyúčtování  dotace, obdržené od SFŽP v r. 2002 na  plynofikaci obce.  Jelikož  se podařilo  splnit  ekologický efekt opatření,   tzn.   splnit  počet  připojených  objektů  na  52%,  byla  obci Mutějovice definitivně přiznána dotace ve výši 3.521.700,- Kč.

   V hodnoceném roce měla obec 2 stálé pracovníky na údržbu VP / Josef Lavu,  Pavel Maier /,  1  na  VVP  z  ÚP Rakovník  / Marie  Mišáková  na dobu 7 měsíců /,   1 pracovnice / Marie Sadílková / v DPS   Lhota pod  Džbánem,  kterou střídala  po  dobu dovolené p. Turčinová  a 1 pracovnici v  ICK ZŠ / Michaela Imrová / do 31.8.2006,  poté přijata p. Pavla Staňková od 1.9.2006 /

 Zaměstnanci obce pracovali většinou na údržbě VP a zeleně, mimo to prováděli bourací, úklidové a výkopové práce při opravě komunikace do  areálu  MŠ  a  části kanalizace, stěhování nábytku při rekonstrukci výdejny jídel v  MŠ,  prováděli  likvidační lesní práce - jednalo  se o likvidaci  náletů okolo  hradu Džbán  včetně  přístupové cesty a Mourkovny /, prováděli vylepšování lesních porostů,   pomáhaly  při  výstavbě nové hráze před  koupalištěm, opravili část dřevěného oplocení  okolo  MŠ  a  ŠD, pomáhali při sběru nebezpečných  a velkoobjemových  odpadů,  prováděli  opravu   kanálových vpustí,   vyzdění základů stodoly v čp. 16 a v neposlední řadě se podíleli na likvidaci   černých skládek .

  Na výkon alternativního trestu VPP   pracovali u obce v průběhu roku 4 osoby / Kouba - 87 hod, Revťak – 150 hod, Záruba – 400 hod a Bechyně 200 hod /, kteří celkem  odpracovali 837 hod.   Většina pomáhala při údržbě zeleně, úklidu veřejného  prostranství a úklidu spadaného listí, na jaře při čištění lesních porostů  a sázení  stromků.

   V roce 2006 pokračovala i velmi úspěšná činnost v kulturní oblasti. Byla sledována významná životní jubilea  občanů  včetně zlaté  svatby manželů  Malvíny a Vladimíra  Melčových. V obřadní síni obecního úřadu jsme vítali i nové občánky ( David Balcarek,  Aleš Řehánek, Johanka Vrátná, Simona Riegrová, Natálie Šebová, Marek Koucký,  Pavel krejčí, a Iveta Renčíková ). Členky   komise SPOZ    navštívily   87 našich   občanů  u příležitosti jubileí.

  V rámci matričního obvodu se konaly 4 svatby.Stěžejní  společenskou záležitostí  roku 2006 se stala oslava 120.výročí založení   sboru    dobrovolných hasičů  ve  Lhotě pod Džbánem.

Datum vložení: 2. 3. 2007 0:00
Datum poslední aktualizace: 2. 3. 2007 0:00

Aktuálně

Překlad (translations)

Důležitá telefoní čísla

VIDEO VR 360°

Videem můžete otáčet a rozhlížet se plně v 360 °

K prohlížení je zapotřebí nejnovější verze webového prohlížeče (Opera, Firefox, IE, Safari)

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Teplota

13.7.2024 08:07

Aktuální teplota:

20.8 °C

Vlhkost:

78.7 %

Rosný bod:

16.9 °C

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:91
TÝDEN:1421
CELKEM:905019

Czech POINT

Přístup do státního portálu:

czech point

Klikněte zde

Jsme členy

Mikroregionu Poddžbánsko

MAS Rakovnicko

mapa